Stockholms universitet

Skola, utbildning och lärande – experter vid universitetet

Nedan listas ett urval av universitetets forskare som kan svara på frågor om skola, utbildning och lärande. Bra att veta är att många forskare har sina 08-nummer kopplade till en mobiltelefon.

Foto: Katja Kircher/Mostphotos
Foto: Katja Kircher/Mostphotos

Susanne Kjällander,  universitetslektor och docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: barns utforskande och lärande med digitala verktyg, digitalisering i förskolan och skola. Har varit med och tagit fram Sveriges nya läroplaner och nationella digitaliseringsstrategier.
Kontakt: susanne.kjallander@buv.su.se, 073-678 99 58

Teresa Cerratto Pargman, professor i human-machine interaction vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: För- och nackdelar med teknikstött lärande. Genom att använda AI-tekniker i högre utbildning kan vi optimera lärandet, höja utbildningskvaliteten och minska studentbortfallet. Samtidigt leder insamlingen av studentdata till flera etiska och juridiska utmaningar.
Kontakt: tessy@dsv.su.se, 08-16 16 98

Patrik Hernwall, docent i pedagogik och medieteknik vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: Skolutveckling, särskilt kopplat till elevperspektiv, samt användandet av digital teknik i olika utbildningsmiljöer (grundskolan, gymnasiet och universitetet). Fokuserar för närvarande på sakernas internet (Internet of Things – IoT).
Kontakt: hernwall@dsv.su.se, 08-16 16 13

Thashmee Karunaratne, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: Digitalisering av lärande; design och analys, med särskilt fokus på kompetensutveckling och färdigheter förknippade med digitalisering. Studerar bland annat hur data som genereras i onlinekurser kan användas i utvärderingar.
Kontakt: thasmee@dsv.su.se, 08-16 16 05

Marianne Gallardo, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: Arbetsplatslärande om digital teknik i förskolan, såsom förskolepersonals kompetensutveckling, lärande och pedagogiska arbete med digital teknik.
Kontakt: marianne.gallardo@edu.su.se, 08-16 37 02

Åsa Backlund, socionom och universitetslektor i socialt arbete
Forskningsfokus: Elevhälsa och skolsocialt arbete, socialt arbete med ensamkommande barn, ensamkommande ungdomar i särskilda ungdomshem.
Kontakt. asa.backlund@socarb.su.se, 08-16 32 28

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: mara.allodi@specped.su.se, 08-120 764 78

Pia Skott, docent i pedgogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Forskningsfokus: Styrning, ledning, organisation och samordning av elevhälsoarbete, skolutveckling, kvalitetsarbete, huvudmannens roll och rektors betydelse. Hållbart lärande, hälsofrämjande bedömningspraktiker.
Kontakt: pia.skott@edu.su.se, 08–16 20 63

Drama

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: drama i skolan, gymnasieelevers motiv till att välja estetiska programmet.
Kontakt: eva.osterlind@su.se, 08-120 765 38

Musik

Ketil Thorgersen, universitetslektor i musikpedagogik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Kontakt: ketil.thorgersen@su.se, 08-120 765 13

Arniika Kuusisto, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemen.
Kontakt: arniika.kuusisto@buv.su.se, 08-120 762 75

Katarina Rejman, lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. Tidigare verksam i Finland som svensklärare på högstadiet, rektor för en högstadieskola, som unvervisningsråd på Utbildningsstyrelsen, samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi.
Kontakt: katarina.rejman@su.se, 08-120 767 37

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi
Forskningsfokus: den konkurrensutsatta skolan, friskolors glädjebetyg, åtgärder för att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten. Sekreterare i regeringens likvärdighetsutredning 2020.
Kontakt: jonas.vlachos@su.se, 08-16 30 46

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Kontakt: nihad.bunar@specped.su.se, 070-363 93 32

Eva Kane, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Forskningsfokus: meningsfull fritids, barns behov och intressen som grund för systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem, föreställningar om lek, lek på fritids.
Kontakt: eva.kane@buv.su.se, 08-120 765 43

 

Helena Hemmingsson, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Kontakt: helena.hemmingsson@specped.su.se, 08-120 764 29

Arniika Kuusisto, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör det finska och det brittiska skol- och förskolesystemen.
Kontakt: arniika.kuusisto@buv.su.se, 08-120 762 75

Anne-Li Lindgren, professori barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: Barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier.
Kontakt: anne-li.lindgren@buv.su.se, 08-120 763 18

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: mara.allodi@specped.su.se, 08-120 764 78

Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: genus och generation i relation till föräldraskap och familjeliv samt om känslor, kroppslighet och identitetsgörande bland barn, unga och vuxna män, främst känslor i relation till killars våld och barn utsatta för våld.
Kontakt: lucas.gottzen@buv.su.se, 08-120 762 24

Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskpa vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: pojkars normbrott i skolan, ungas språkanvändning och identitetsskapande, maskulinitet, etnicitet och förortsslang.
Kontakt: rickard.jonsson@buv.su.se, 08-120 762 00

Klara Dolk, universitetslektor i förskoledidaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: Genuspedagogik och normkritisk pedagogik i förskolan, spänningar och konflikter mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete, förskolans möte med social utsatthet i samhället, såsom tiggare.
Kontakt: klara.dolk@buv.su.se

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan, tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: mara.allodi@specped.su.se, 08-120 764 78

Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms universitet
Forskningsfokus: högskolepedagogik och medicinsk pedagogik
Kontakt: klara.bolander.laksov@edu.su.se, 08-120 763 02

Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, villkor för högskolepedagogisk utveckling.
Kontakt: max.scheja@edu.su.se, 08-16 44 61

 

Samuel Sollerman, universitetslektor och föreståndare för provutvecklings- och forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen)
Forskningsfokus: validitet i storskaliga mätningar av matematikkunskaper. Detta område inrymmer frågeställningar om relationen mellan internationella storskaliga mätningar och matematikkunskaper i en nationell kontext.
Kontakt: samuel.sollerman@su.se, 08-120 766 33

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: svenska elevers läsutveckling över tid och i ett internationellt perspektiv,  pojkars och flickors läsning, elever med invandrarbakgrund, internationella studier i läsförståelse samt andvändning av IKT i skolor. Har medverkat i arbetet med läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 till 2016. Har också deltagit i Skolverkets referensgrupp till läsförståelsestudien PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, medförfattat en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever för Vetenskapsrådet 2015, varit regeringens utredare av införande av en läsa-skriva-räkna-garanti 2015–2016 samt ledamot i regeringens läsdelegation 2016–2018.
Kontakt: ulf.fredriksson@edu.su.se, 08-120 764 02

Björn Boman, fil.dr, Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: utbildningsprestationer i grundskolans senare år i Sverige, även utbildningsprestationer i länder som Sydkorea, Estland, Singapore, och Vietnam. Har gedigen erfarenhet av att arbeta med Sveriges PISA-data och även PISA-data som rör andra skolsystem.
Kontakt: bjorn.boman@edu.su.se, 073-037 18 16

Petter Sandgren, historiker och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Kontakt: petter.sandgren@edu.su.se, 08-120 763 75

Pär Larsson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: förändringsprocesser och lärande i organisationer, utvecklingssatsningar i skolor, förutsättningar för kollegialt lärande, skolledning i vid bemärkelse.
Kontakt: par.larsson@edu.su.se, 070-394 79 50, 08-16 43 23

Aron Schoug, lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: lärande och utveckling i arbetslivet och i det civila samhällets organisationer. Har bland annat studerat folkbildning, nätverksorganisering och storskalig konstnärlig verksamhet. Intresserar sig också för utvecklingsprocesser och innovation i traditionella organisationer. Ett huvudspår i forskningen är hur organisationer och team kan utvecklas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för individuellt och kollektivt lärande, samt tillvaratar det lärande som sker i den fortsatta utvecklingen.
Kontakt: aron.schoug@edu.su.se, 073-060 14 81

Ketil Thorgersen, universitetslektor i musikpedagogik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: musikundervisning i grundskolan och i kulturskolan, särskilt musikaliskt lärande utanför institutionerna såsom i Black metal band och inom frikyrkan, har publicerat mycket kring estetiska lärprocesser och driver också en tidskrift (ejpae.com) för vetenskapliga publikationer i skärningspunkten mellan pedagogisk filosofi och estetiska ämnen.
Kontakt: ketil.thorgersen@su.se, 08-120 765 13

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: svenska elevers läsutveckling över tid och i ett internationellt perspektiv,  pojkars och flickors läsning, elever med invandrarbakgrund, internationella studier i läsförståelse samt andvändning av IKT i skolor. Har medverkat i arbetet med läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 till 2016. Har också deltagit i Skolverkets referensgrupp till läsförståelsestudien PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, medförfattat en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever för Vetenskapsrådet 2015, varit regeringens utredare av införande av en läsa-skriva-räkna-garanti 2015–2016 samt ledamot i regeringens läsdelegation 2016–2018.
Kontakt: ulf.fredriksson@edu.su.se, 08-120 764 02

Katarina Rejman, lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet.
Kontakt: katarina.rejman@su.se, 08-120 767 37

Diana von Börtzell-Szuch, doktorand i Specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: särskild begåvning med fokus på elever med en avancerad språklig förmåga samt hur undervisning tidigt kan möta dessa elevers behov. Verksam som lärare inom speciallärarutbildningen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.
Kontakt: diana.von-bortzell-szuch@su.se, 08-120 764 20

 

Max Strandberg, universitetslektor i didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: läxor om och för kulturell mångfald, skrivit Skolverkets stödmaterial om läxor, forskning med lärare på skola om undervisning för att utveckla elevers förmåga till empati och kritiskt tänkande, ämnesdidaktisk SO-forskning inom forskarskolan STLS.
Kontakt: max.strandberg@su.se, 08-120 763 66

Paul Andrews, professor i matematikdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: hur effektivt matematik kan undervisas till elever i alla åldrar, fokus på problemlösning, linjära ekvationer och grundläggande taluppfattning, samt hur matematikundervisning ser ut i olika länder.
Kontakt: paul.andrews@su.se, 08-120 766 14

Samuel Sollerman, universitetslektor och föreståndare för provutvecklings- och forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen)
Forskningsfokus: validitet i storskaliga mätningar av matematikkunskaper. Detta område inrymmer frågeställningar om relationen mellan internationella storskaliga mätningar och matematikkunskaper i en nationell kontext.
Kontakt: samuel.sollerman@su.se, 08-120 766 33

Paola Valero, professor i matematikdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: Varför och hur kan matematikundervisning ses som en politisk fråga? Kopplingen mellan reform och möjligheter att bygga demokratiska relationer kring matematik i skolor.
Kontakt: paola.valero@su.se, 08-120 768 21

Iann Lundegård, docent och universitetlektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: gymnasieelevers diskussioner om miljö och hållbar utveckling, hur de tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling, samt områden i no-undervisningen som hjälper elever att hantera kritiska komplexa samhällsproblem förknippade med ovisshet, innefattar riskbedömning och leder till ställningstaganden.
Kontakt: iann.lundegard@su.se, 08-120 766 21

Teresa Elkin Postila, universitetslektor i förskoledidaktik vid Institutionen för barn och ungdomsvetenskap
Forkningsfokus: har forskat fram metoder för hur man kan få med sig de allra yngsta barnens erfarenheter och frågeställningar vad gäller engagemang i miljöfrågor, som rent vatten.
Kontakt: teresa.elkin.postila@buv.su.se

Ann-Christin Cederborg, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen
Forskningsfokus: utsatta barn och unga, barn och unga som brottsoffer och förövare, barn i asylprocess, kränkningar av barn och ungdomar på nätet, i förskolan och skolan.
Kontakt: ann-christin.cederborg@psychology.su.se, 08-120 762 21

Arniika Kuusisto, professor i barn- och ungdomsvetetnskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: mångfald i förskolan, särskilt frågor som rör minoritetskulturer och religioner bland barn och unga, mobbning särskilt när det gäller religion, hur barns värderingar skapas i förskolans miljö, hur läroplan och det vardagliga samverkar med förskollärares agerande, vilka värderingar barn får med sig, samt kunnig i frågor som rör den finska och den brittiska förskolan.
Kontakt: arniika.kuusisto@buv.su.se, 08-120 762 75

(Hitta forskare även under rubriken Skolsegregation)

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskpa vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: Skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning, förändrade verksamhetsvillkor för grundskolor i mångkulturella områden, om friskolor, om valfrihetens påverkan på skolsystemet i allmänhet och på mångkulturella skolor i synnerhet, om elever som väljer att stanna kvar på sin skola och de som byter, om statliga insatser i socialt utsatta områden och deras effekter, om integrationspolitiken, om hatbrott och samhällets respons, om nyanlända och lärande.
Kontakt: nihad.bunar@specped.su.se, 070-363 93 32

Fredrik Hertzberg, universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: övergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering.
Kontakt: fredrik.hertzberg@edu.su.se, 08-120 763 68

Ali Osman, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskilt invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Kontakt: ali.osman@edu.su.se, 08-120 763 68

Anna Danielsson, professor  i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik, särskilt högre utbildning.
Kontakt: anna.t.danielsson@su.se

Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Kontakt: maria.andree@su.se, 08-120 765 94

Per Sund, docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: Forskning om utbildning för hållbar utveckling. Den handlar om undervisningsinnehåll i skolan och i samhället, genomförande och syften. Den söker svar på frågor som - Hur ska utbildning få genomslag i vardagslivet och medverka till att erbjuda elever/deltagare möjligheter att utvecklas till demokratiska och kunniga medborgare för en hållbar framtid? Ska utbildning försöka påverka mänskligt betéende eller bjuda in till medverkan och delaktighet i utvecklingsprocesser? Hur kan mänsklighetens utveckling och tillväxt ske mer hållbart? Forskningen inriktar sig mot den formella skolan liksom undervisningsinsatser inom organisationer (NGO).
Kontakt: per.sund@su.se, 08-120 765 76

Inger Eriksson, professor i pedagogik med inriktning mot lärnde och läroplansteori och docent i didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker och hur forskare och lärare kan förenas kring ett gemensamt intresse för en didaktisk och innehållsligt mera kvalificerad undervisning.
Kontakt: inger.eriksson@su.se, 08-120 762 31

Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning, vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande, samt elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, vetenskaplig ledare för Stockholm teaching & learning studies (STLS).
Kontakt: maria.andree@su.se, 08-120 765 94

Samhällskunskap

Cecilia Lundholm, professor i pedagogik med inriktning mot undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: undervisning och lärande i olika samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan samt högre utbildning, främst ekonomi, statsvetenskap och geografi.
Kontakt: cecilia.lundholm@su.se, 08-16 40 42

Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: relationen mellan utbildning och demokrati och medborgarskap, med ett särskilt intresse för skolan samhällsorienterande ämnen, framför allt samhällskunskap och religionskunskap.
Kontakt: maria.olson@su.se, 08-16 45 81

Johan Sandahl, docent i samhällskunskapsdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: undervisning i samhällskunskap, särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.
Kontakt: johan.sandahl@su.se, 08-16 15 48

Historia

Per-Arne Karlsson, docent i ämnesdidaktik med inriktning historia vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: undervisning och lärande i historia inom grund- och gymnasieskola samt högre utbildning.
Kontakt: per-arne.karlsson@su.se, 08-120 766 73

Ylva Wibaeus, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: undervisning och lärande i skolämnet historia och samhällsorienterade ämnen i grundskolan, samt skolans värdeuppdrag och hur det kan integreras i ämnesundervisning inkluderat frågor om hur antisemitism och rasism kan bekämpas. Engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. Ordförande i Svenska Korczaksällskapet.
Kontakt: ylva.wibaeus@su.se, 08-120 766 82

Religion

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de ämnesdidaktik
Forskningsfokus: olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning, minoritetsreligionsundervisning, både inom och utom ramen för den statliga skolan.
Kontakt: jenny.berglund@su.se, 08-674 77 81

Caroline Klintborg, universitetslektor och docent i religionspedagogik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: hur yngre människor talar om tro och religion och vilken betydelse det kan få för religionskunskapsämnet, samt frågan huruvida religionsämnet kan uppfattas bidra till eller stjälpa uppväxande generationers förståelse för tro och religion.
Kontakt: caroline.gustavsson@su.se, 08-120 768 16

Karin Gunnarsson, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: skolans värdegrundsuppdrag såsom hälsofrämjande arbete och undervisning om normer och jämlikhet. Grundskolans uppdrag med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.
Kontakt: karin.gunnarsson@edu.su.se, 08-120 766 60

Auli Arvola Orlander, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: Ämnet sex och relationer i skolan, hur kunskapsområdet konstrueras i den dagliga skolverksamheten, och de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig i ämnet.
Kontakt: auli.arvola.orlander@su.se, 08-120 765 96

Mats Börjesson, sociolog och professori barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: skolorganisation och kulturpolitik, hur organisationer skapar sig själva och sina uppgifter, och vilket idealt medborgarskap som skol- och kulturpolitiken av idag producerar.
Kontakt: mats.borjesson@buv.su.se, 08-120 762 18

Pär Larsson, leg. psykolog och universitetslektor i pedagogik med inriktning på organisation vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: förändringsprocesser och lärande i organisationer, utvecklingssatsningar i skolor, skolledning i vid bemärkelse.
Kontakt: par.larsson@edu.su.se, 08-16 43 23

Aron Schoug, lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: lärande och utveckling i arbetslivet och i det civila samhällets organisationer. Har bland annat studerat folkbildning, nätverksorganisering och storskalig konstnärlig verksamhet. Intresserar sig också för utvecklingsprocesser och innovation i traditionella organisationer. Ett huvudspår i forskningen är hur organisationer och team kan utvecklas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för individuellt och kollektivt lärande, samt tillvaratar det lärande som sker i den fortsatta utvecklingen.
Kontakt: aron.schoug@edu.su.se, 073-060 14 81

(Hitta forskare även under rubriken Mångkulturella skolan)

Stefan Lund, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: utbildningspolicy, ungas utbildningsval, skolsegregation, skolkulturer och hur symboliska gränser skapas, omformas och styr barn och ungas inkluderings och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan.
Kontakt: stefan.lund@edu.su.se, 08-16 32 54

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi
Forskningsfokus: den konkurrensutsatta skolan, friskolors glädjebetyg, åtgärder för att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten. Sekreterare i regeringens likvärdighetsutredning 2020.
Kontakt: jonas.vlachos@su.se, 08-16 30 46

Carlos Rojas, sociolog och doktorand i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: skolans kompensatoriska uppdrag och sociala faktorers påverkan på skolan, särskilt i socialt utsatta områden. Har tidigare arbetat med utveckling och kvalitetssäkring av olika insatser i strukturellt missgynnade områden i flera kommuner runt om i Sverige.
Kontakt: carlos.rojas@specped.su.se, 08-120 764 16

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: tidiga insatser i förskola och skola, stöd till extremt prematurfödda barn, inkluderande lärmiljöer, specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet.
Kontakt: mara.allodi@specped.su.se, 08-120 764 78

Helena Hemmingsson, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda utbildningsbehov, möjligheter och hinder för deltagande i skolan och i övergången till arbete, särskilt hur stöd till studenter med speciella utbildningsbehov utformas, genomförs och uppfattas med fokus på IKT.
Kontakt: helena.hemmingsson@specped.su.se, 08-120 764 29

Simon Vehmas, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: teoretiska och etiska frågor relaterade till handikappforskning, frågor som rör ontologi samt den moraliska och politiska betydelsen av funktionsnedsättningar, etnografisk forskning kring personer med svåra intellektuella och multipla funktionsnedsättningar och vad som gör ett bra liv för dem.
Kontakt: simo.vehmas@specped.su.se, 08-120 764 68

Eva Siljehag, universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen.
Forskningsfokus: socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter, specialpedagogiska situationer och sammanhang inom förskola och skola där inkluderande aktivitets- och kunskapsbaserade interventioner berör alla barn/elever.
Kontakt: eva.siljehag@specped.su.se, tfn: 08-120 764 74

Engelska

Una Cunningham, professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: engelska som skolämne, språklärarutbildning, och digitalt lärande.
Kontakt. una.cunningham@su.se, 08-120 767 02

Flerspråkighet

Camilla Bardel, professori svenska som andraspråk vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Kontakt: camilla.bardel@su.se, 08-120 767 23

Eva Norén, docent i matematikämnets didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: flerspråkiga elevers möjligheter att positionera sig och ta utrymme som engagerade och lärande individer i matematikklassrummet, språkutvecklande arbetssätt i matematik.
Kontakt: eva.noren@su.se, 08-120 766 29

Moderna språk

Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi.
Kontakt: camilla.bardel@su.se, 08-120 767 23

Modersmålsämnet

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: skolämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, textsamtalets stöttande funktion.
Kontakt: christina.hedman@su.se, 08-120 766 90

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Specialpedagogiska institutionen
Forskningsfokus: Har haft regeringens uppdrag att utreda modersmålsundervisningen, att analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål, respektive studiehandledning på modersmål, förbättrar elever­nas studieresultat, bland annat elevernas behörighet till gym­nasie­skolans nationella program.
Kontakt: nihad.bunar@specped.su.se, 070-363 93 32

Svenska som andraspråk

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: skolämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat, textsamtalets stöttande funktion.
Kontakt: christina.hedman@su.se, 08-120 766 90

Fredrik Hertzberg, universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: övergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering.
Kontakt: fredrik.hertzberg@edu.su.se, 08-120 763 68

Katarina Rejman, lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet.
Kontakt: katarina.rejman@su.se, 08-120 767 37

Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: ungas språkanvändning och identitetsskapande, pojkars normbrott i skolan, ungas identitetsformering på nätet.
Kontakt: rickard.jonsson@buv.su.se, 08-120 762 00

Joakim Landahl, professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: internationella kunskapsmätningar, läraryrkets historia, disciplinering och utbildningspolitik. Skoldebatten från 1950-talet till nutid. Mediala representationer av pedagogikdisciplinens historia i Sverige.
Kontakt: joakim.landahl@edu.su.se, 08-120 763 78

Johanna Ringarp, docent i historia och pedagogik och universitetslektor i pedagogik med inriktning utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: Utbildningshistoria i vid mening: den högre utbildningens historia under 1900- och 2000-talet, bildningsförmedling på 1800-talet, internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland, styrning och ledning av skolsektorn på internationell, nationell och lokal nivå.
Kontakt: johanna.ringarp@edu.su.se, 08-16 37 61

Petter Sandgren,  historiker och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: Historiska och utbildningssociologiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och social klass, med tyngdpunkt på eliter och elitutbildningar, även forskning om EU:s påverkan på svensk utbildning och forskning.
Kontakt: petter.sandgren@edu.su.se, 08-120 763 75

Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Forskningsfokus: utbildningspolitik, utbildningsteori och utbildningsfilosofi, i ett nationellt och ett övernationellt (EU-)perspektiv. Frågor som rör relationen mellan utbildning, demokrati och medborgarskap, utifrån olika teoretiskt orienterade ansatser, och utifrån olika (typer av) ämnesundervisningssammanhang i skola och utbildning, innanför och utanför skolväsendet.
Kontakt: maria.olson@su.se, 08-16 45 81

Ulf Fredriksson, universitetslektor och docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: internationella och jämförande studier av länders utbildningssystem, utbildningspolicy hos internationella organisationer så som EU, OECD, UNESCO och Världsbanken. Har utöver sin forskning tidigare arbetat på Lärarförbundet, lärarinternationalen (Education International) i Bryssel och på EU:s forskningscenter i Ispra i Italien samt haft uppdrag för OECD.
Kontakt: ulf.fredriksson@edu.su.se, 08-120 764 02

Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: hur studenter formar och förändrar sina identiteter under högre studier, hur yrkesidentiteter formas inom hälso- och sjukvården, vad som händer med människors yrkesidentiteter vid organisationsförändringar samt i relation till ett förändrat arbetsliv.
Kontakt: camilla.thunborg@edu.su.se, 08-16 39 29

Ali Osman, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: att vidga förståelsen av främst de institutionella villkoren för social inkludering i det svenska samhället, utrikesfödda ungdomar och infödda svenskar från hem med låg studievana och vilka resurser dessa ungdomar mobiliserat för att uppnå akademisk framgång, samt betydelsen av folkbildningsinstitutioner, särskild invandrarföreningarnas integrationsarbete.
Kontakt: ali.osman@edu.su.se, 08-120 763 01

Aron Schoug, lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: lärande och utveckling i arbetslivet och i det civila samhällets organisationer. Har bland annat studerat folkbildning, nätverksorganisering och storskalig konstnärlig verksamhet. Intresserar sig också för utvecklingsprocesser och innovation i traditionella organisationer. Ett huvudspår i forskningen är hur organisationer och team kan utvecklas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för individuellt och kollektivt lärande, samt tillvaratar det lärande som sker i den fortsatta utvecklingen.
Kontakt: aron.schoug@edu.su.se, 073-060 14 81

 

Lázaro Moreno Herrera, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Forskningsfokus: yrkeskunnande och lärande, hur lärare ska rustas för att utbilda framtidens anställda i olika industri- och serviceyrken, slöjdämnets organisering för att väcka intresse för teknik och praktisk problemlösning.
Kontakt: lazaro.moreno@edu.su.se, 08-120 765 52

 

Presstjänsten vid Stockholms universitet

08-16 40 90
press@su.se

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida