Foto: Niklas Björling
John Hassler, professor och ordförandet i rådet. Foto: Niklas Björling

I Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat, föreslår rådet följande:

– Kolet är det centrala hotet mot klimatet – låt det stanna i marken. Kina måste bli av med sitt kolberoende. Likaså krävs att Indien och de afrikanska länderna inte följer i Kinas fotspår med en kolkraftsbaserad utvecklingsstrategi.

– Ett globalt minimipris på koldioxidutsläpp bör införas och fossilsubventioner måste slopas.

– För att minska utsläppen räcker det inte med gröna subventioner. Användningen av billig grön el ökar men det innebär inte att fossila bränslen därmed blir utkonkurrerade.

– Svensk klimatpolitik bör ha som huvudsakligt mål att minska de globala utsläppen, inte bara landets egna.

– Bidra med finansiellt stöd till andra länders omställning. EU:s klimatpolitik har fungerande sätt att finansiera mindre rika medlemsländers utsläppsminskningar. Detta ökade bistånd bör däremot inte minska Sveriges klimatambitioner.

– Bilda klimatklubbar. Sverige behöver driva frågan om klimattullar mot länder som inte håller sig inom en viss nivå på utsläppspriset. Så kallade klimatklubbar kan här skapas där länder tillsammans sätter ett enhetligt utsläppspris där import från länder som inte ingår i klubben beläggs med en tullavgift.

– Fossilfri elexport kan bidra till att utsläppen inom EU till stor del minskas genom att pressa undan kolkraft.

– Finansiera CCS-teknik (insamling och lagring av koldioxid) med en lagringspeng. På detta vis kan koldioxid motsvarande hälften av Sveriges utsläpp tas om hand till en kostnad som motsvarar det som staten drar in via koldioxidskatten. Här krävs en statlig finansiering som bör utformas som ett bidrag per ton insamlad och säkert lagrad koldioxid.

Rapporten släpptes 15 januari 2020 och finns att ladda ner i sin helhet hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle