Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur ska man jämföra skolfrånvaro mellan olika länder?

Skolfrånvaro är en utmaning i många länder. Få studier har dock undersökt skillnader mellan olika länder och hur dessa kan förstås. Detta beror framförallt på avsaknad av gemensamma definitioner och jämförbar statistik. I en aktuell studie har en rad forskare från Stockholms och Uppsala universitet sett på om det går att använda data från de så kallade PISA-studierna.

Bok med matematiska symboler i bakgrunden. Foto: Gerd Altmann /Pixabay

Forskarna har tittat på resultaten från tre PISA-studier, genomförda i länder som rent generellt har lägre grad av skolfrånvaro än många andra länder i studien: Japan, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Årtalen som täcks är 2012, 2015 och 2018. 

Dock finns svårigheter även med data från PISA-studierna. En är att frågorna inte ställts i alla PISA-studier, och en annan är att frågorna formulerats något olika från år till år. I just denna studie definieras skolfrånvaro av att eleven själv svarat att hen varit borta från skolan minst en hel dag under tvåveckorsperioden direkt före PISA-testet. 

Det var inte möjligt att se något tydligt mönster i skillnaderna mellan länderna som skulle kunna förklaras med olikheter i värden, välfärdssystem eller utbildningssystem. För att se ett sådant mönster skulle det krävas att studien inkluderade fler länder i studien eller genom att man gör mer djupgående studier av de enskilda länderna.

För att få en klarare bild är det också viktigt att frågor om skolfrånvaro inkluderas i framtida PISA-studier och man även gör skillnad mellan olika typer av skolfrånvaro. Först då får vi möjlighet att se ett tydligare mönster i hur länderna skiljer sig åt och vad det kan bero på. 

Fredriksson, U., Rasmusson, M., Backlund, Å., Isaksson, J. & Kreitz-Sandberg, S. (2023). School absenteeism among students in Germany, Japan, Sweden, and the United Kingdom: A comparative study using PISA data. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 7. DOI: 10.7577/njcie.5034.

Länk till artikel med fulltext

Fakta

PISA är studie där man var tredje år jämför skolelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. En lång rad länder deltar i studien.

Källa: Skolverket