– Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med den här satsningen vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom forskning, utbildning och samverkan, säger rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet.

Universitetets satsning ska öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för följderna av de snabba förändringarna i samhällsutvecklingen. Det handlar om de senaste årens historiska ökning av människor – inte minst barn – som söker skydd i Europa och de helt nya krav som ställs på Sveriges förmåga att ta emot dessa barn och unga som söker skydd. Forskningsbehovet är stort och angeläget och Stockholms universitets humanvetenskapliga område (humaniora, juridik och samhällsvetenskap) bidrar redan nu med forskning och utbildning om exempelvis barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och migration.

Kunskapsutbyte mellan olika fält i fokus

Många samhällsfrågor som rör barn, migration och integration hanteras utifrån kunskap och erfarenheter från olika områden, därför präglar kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga fält och discipliner universitetets forskningssatsning. Tanken är också att utveckla mötesplatser för frågor om barn, migration och integration, där exempelvis relevanta myndigheter och organisationer kan möta universitetets forskning och knyta kontakter med universitetet och varandra.

Forskningssatsningen kring barn, migration och integration är fakultetsöverskridande men koordineras av Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Arbetet har redan påbörjats och flera forskartjänster utlyses till hösten. Under 2017 och 2018 är ett antal evenemang som workshops och seminarier inplanerade. En slutkonferens och en publikation planeras till början av 2019.

www.su.se/humanvet