Forskning om brott och straff förekommer i en rad olika discipliner som juridik, historia, ekonomisk historia, journalistik och kriminologi. På området studeras brott och brottslighet ur olika perspektiv. I centrum för denna forskning står individers, organisationers och staters lagöverträdelser samt hur dessa överträdelser kan förebyggas eller lagföras. Studierna kan också avse förutsättningar för och utvecklingen av kriminellt beteende. Jämförande och historiska studier av brott och brottslighet kan till exempel avse frågan om hur brottsbekämpning har utformats i olika samhällen under olika historiska perioder. Tematiken har också en internationell dimension; på området bedrivs studier av internationella säkerhetssystem samt staters överträdelser av internationella regelverk. Tematiken har genom studiet av straffrätt en särskild anknytning till juristutbildningen. Vid juridiska och kriminologiska institutionerna bedrivs vidare en omfattande utåtriktad verksamhet på detta område i form av expertuppdrag, kunskapsförmedling via media och författande av remisser i lagstiftningsfrågor. Forskningsområdet har erhållit större anslag.