Jordbrukare i Sahel. Foto: Lowe Börjeson.
Jordbrukare i Sahel. Foto: Lowe Börjeson.

Det förväntade mönstret är att ett torrare klimat gör att torrtåliga arter breder ut sig, och att ett våtare klimat gör det möjligt för arter som kräver mer regn att frodas. En ny studie visar dock på motsatt effekt; att mer torrtåliga arter sprider sig, trots att det regnar mer. Detta visar att den ökande grönskan i Sahel-regionen inte bara kan förklaras med att det regnar mer, vilket tidigare har varit den dominerande förklaringen.

– Det vi ser är början på en relativt dramatisk förändring av det traditionella skogsjordbrukslandskapet i området. Även om det ännu inte går att säga exakt vilka konsekvenser det får för lokal försörjning och naturvård, så är det viktiga frågor som vi arbetar vidare med. Genom att till exempel undersöka vad befolkningen i området använder olika träd och buskar till och hur landskapet förändras kan vi bättre förstå hur markanvändning, samhällsförändring, klimat och ekosystem samverkar, även på sätt som kan vara oväntade, säger Lowe Börjeson, docent vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Studien pekar på att en förståelse för hur människors användande av landskapet samverkar med klimat och ekosystemprocesser är viktig för organisationer som vill utforma strategier för anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald och främjande av lokala näringar i en av världens fattigaste regioner.

Fakta om Sahelregionen

Sahelregionen är en halvtorr gränszon i Afrika söder om Sahara och norr om de mer bördiga områdena söderut. Sahel sträcker sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och in i Sudan. Större delen av Sahelregionen består av savann.

De återkommande perioderna av torka under 70- och 80-talen hade katastrofala följder för jordbruket, djurhållning och miljön i området med omfattande svält som följd. Torkan i regionen gav också upphov till en global diskussion och oro för ”ökenspridning” som ett växande miljöproblem. På senare år har forskning dock visat att området sedan 1980-talet istället har blivit grönare och att vegetationen har återhämtat sig.

Mer om studien

Studien, ”Drought tolerant species dominate as rainfall and tree cover returns in the West African Sahel”, som är publicerad i Land Use Policy finns att läsa här.

Hanna Sinare som har deltagit i studien ovan disputerar den 11 november kl. 10 med avhandlingen “Benefits from ecosystem services in Sahelian village landscapes”. Avhandlingen behandlar närliggande frågor som studien ovan. Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.