Kebenekaises syd topp mäts. Foto: Kebenekaise2016. Photo: Tova Stroeven
Kebenekaises sydtopp mäts.

 

Två centrala frågor för forskningsområdet Klimat, hav och miljö är hur jordens klimat- och ekosystem fungerar och hur de påverkas av människan. För detta krävs en helhetssyn och tvärvetenskapliga arbetsmetoder. Därför bedrivs mycket ledande forskning i flera centrumbildningar och större forskningsprogram med tvärvetenskaplig inriktning. Vid Bolincentret för klimatforskning samlas nästan all klimatforskning vid universitetet och samarbetet inkluderar även SMHI och KTH. Vid Stockholm Resilience Centre samlas forskning kring hållbarutveckling och människors påverkan på naturresurser och ekosystem. I forskningsprogrammet Ekoklim (Climate change effects on ecosystem services and biodiversity) studeras effekterna av klimat och markanvändning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster bäst ska förvaltas i framtiden. Forskningsfrågor som rör Östersjöns övergödning och effekter av miljögifter samlas inom Östersjöcentret och i Baltic Eye och Baltic Nest Institute där man skapar kunskap och ger underlag till beslut som på sikt bidrar till en hållbar förvaltning av Östersjön. Universitet är internationellt ledande även när det gäller studier av Arktis. Inom området miljö studeras källor till miljöföroreningar, hur och i vilka halter olika substanser tas upp i miljön samt toxiska effekter på människor och djur. Här ingår även samarbete med SweTox och Science for Life Laboratory.