Historiska studier är ett forskningsfält som omfattar många discipliner som fokuserar på bland annat det som förbrukas, förändras och traderas vidare i samspel mellan människor. Närheten till nationella museer och institutioner i regionen ger tillgång till empiriskt material och förutsättningar för samarbete med omgivande samhälle. Ur ett ekonomiskt perspektiv studeras mekanismerna bakom olika utvecklingstendenser och progressionsmönster. En särskild styrka finns inom medeltidsforskning och i studier av det tidigmoderna samhället som erhållit stora externa anslag. Inom forskningsprojekt i exempelvis arkeologi, pedagogik, etnologi, idéhistoria, kulturgeografi, ekonomisk historia, mediestudier och inom de estetiska vetenskaperna studeras såväl immateriella legat som artefakter delaktiga i meningsskapande processer i skilda samhällen. Genom kopplingar i metod- och teoriutveckling – som till exempel visuella studier i konstvetenskap – odlas möjligheter till fakultetsöverskridande verksamhet och tankeutbyte.