Surfplattor stärker förskolebarns kommunikation på minoritetsspråk, Foto: mostphotos.com
Surfplattor stärker förskolebarns kommunikation på minoritetsspråk, Foto: mostphotos.com

 

– Surfplattor kan fylla en viktig funktion i förskolemiljöer där svenskspråkig personal kan ha svårt att hjälpa barn med minoritetsspråk att kommunicera på sitt modersmål. Genom att prata och interagera med andra barn över nätet används ett mer utvecklat språk än vad som annars kanske vore möjligt, säger Petra Petersen, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. 

– Inget kan ersätta mötet mellan människor och det språk som uppstår i ett fysiskt möte, däremot kan de digitala resurserna användas som ett komplement till övrigt modersmålsstöd, säger Petra Petersen.  

I en studie som bygger på videoobservationer visar resultaten att barn exempelvis kan använda Skype för att prata med andra barn på minoritetsspråket, även om de befinner sig på olika förskolor. Barn och pedagoger kan också använda bildordboksapplikationer för att tillsammans ta reda på ord på minoritetsspråket. Här blir surfplattans pekbara skärm viktig för de yngsta barnens möjlighet att själva välja och använda de olika applikationerna.

Hur applikationerna i sig är utformade blir också viktigt, menar Petra Petersen, och lyfter betydelsen av applikationer där barnen själva kan vara med att skapa innehåll och språk. Men det finns också en utmaning i att hitta givande applikationer på minoritetsspråk och det kan ibland vara svårt för pedagoger att hitta passande material.

– Det finns en del utmaningar, inte minst geografiska begränsningar där till exempel applikationer som finns i Finland inte är tillgängliga i Sverige. Det behövs fler högkvalitativa applikationer på olika språk, men för det krävs ett systematiskt utvecklingsarbete vilket jag efterlyser, säger Petra Petersen.

 

Faktaruta:
I Sverige finns fem officiella minoritetsspråk som har en särskild lagstadgad ställning. I den här studien har fokus varit på finska språket och insamlingen av data har skett i ett av tjugotre förvaltningsområden för finska där barn bland annat har rätt att kommunicera på finska i förskolan. Rättigheter kopplade till de officiella minoritetsspråken kommer att stärkas genom lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet.

Läs mer:
Länk till artikeln: https://www.designsforlearning.nu/articles/10.16993/dfl.87/

Referens:
Petersen, P. (2018). Beyond Borders-Digital Tablets as a Resource for Pre-school Children’s Communication in a Minority Language. Designs for Learning, 10(1), 88–99. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.87