Inom detta profilområde studeras befolkningsförändringar till följd av transnationella migrationsrörelser, såväl i nutid som historiskt. Här ingår flerspråklighet som en konsekvens av folkomflyttningar. Till denna forskning hör studier av de ekonomiska, sociala, miljömässiga konsekvenserna av globaliseringen i form av flödet av information, varor och människor samt den infrastruktur och de nätverk som byggs upp till följd av detta. Området rör således nationella och globala befolkningsfrågor av stor vidd och studeras bland annat inom historievetenskaperna, språk/flerspråklighet, socialantropologi, kulturgeografi, sociologi, pedagogik och juridik. Föreställningar som cirkulerar kring dessa processer studeras inom medie- och filmvetenskap. Området har haft flera stora anslag under längre perioder och verkar i många utåtriktade aktiviteter av såväl nationell som internationell karaktär. Samverkan sker mer flertal nationella och internationella organisationer.