Hugo Westerlund. Foto: Niklas Björling
Hugo Westerlund. Foto: Niklas Björling

Hos REWHARD, Relations, Work and Health across the life-course – A Research Data Infrastucture, ett konsortium som drivs av Stockholms universitet i samarbete med Karolinska Institutet, finns databaser samlade för att forskare i hela landet ska kunna bedriva avancerad forskning kring hälsa och välfärd.

– Fokus ligger på att studera sociala relationer, arbete och hälsa ur ett livsloppsperspektiv, från barndom till ålderdom. Databaserna i konsortiet finns hos olika institutioner, men samordnas för långsiktig finansiering, säger initiativtagaren Hugo Westerlund, professor i epidemiologi och föreståndare för Stressforskningsinstitutet

REHWARD finansieras till hälften av Vetenskapsrådet och till hälften av de deltagande universiteten.

Gör databaserna tillgängliga

–Vi är en resurs som gör databaserna tillgängliga för forskare. För det kommer det att finnas en tydlig process. Datainsamlingen liksom senare forskningen utförs av olika forskningsgrupper, säger Hugo Westerlund.

Vanligtvis utnyttjas databaserna av epidemiologer, sociologer, och psykologer. Men även ekonomer, demografer och statistiker använder de här typen av data. REHWARD är i första hand avsett för svenska forskare. Dessa arbetar dock ofta i internationella nätverk.

– De juridiska förutsättningarna för att dela databaserna internationellt är ännu oklara.

Ny dataskyddsförordning

Hugo Westerlund berättar att man nu kommer att arbeta mycket med juridiska frågor då EU:s nya dataskyddsförordning ska börja tillämpas i Sverige under våren.

– Det betyder att två motsatta intressen ska samsas. Databaserna innehåller känsliga personuppgifter och det ena intresset är att skydda individens integritet, vilket innebär att begränsa tillgången till data. Det andra intresset är allt ska vara öppet så att man kan bedriva forskning. Nu gäller det att hitta juridiska och tekniska lösningar som tillgodoser dessa krockande intressen och som samtidigt följer forskningsetiska riktlinjer inom svensk och europeisk lagstiftning.

Hugo Westerlund tror att REHWARD kommer att utvecklas tack vare att man bygger upp en paraplyorganisation som bland annat  arbetar med juridisk-etiska frågor.

Han menar att det är viktigt att fortsätta det här arbetet i det nya europeiska landskapet.

– Välfärden ser olika ut i olika länder och det går inte alltid att överföra internationell forskning till svenska förhållanden. Sverige har också en framstående position när det gäller forskning som bygger på både intervjuer och registerstudier. Och även om vi ingår i internationella samarbeten så är det viktigt för Sverige att vi har egna forskningsdatabaser.

Fakta: REWHARD

REHWARD består av fem databaser varav SLOSH, Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, samt LNU, Levnadsnivåundersökning, har sin bas på Stockholms universitet.

Sweold finns på KI och följer personer som ingått i LNU när de blivit äldre. På KI finns också STODS som bygger på det svenska tvillingregistret och IMAS med registerdata för sjukfrånvaroforskning. Samtliga databaser innehåller longitudinella data och utgör ofta en kombination av intervju-och registeruppgifter.

Mer om forskningsinfrastruktur vid Stockholms universitet