Fakultetsnämnderna har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Som doktorand kan du främst påverka din utbildning på den institution där du studerar. De flesta institutionerna vid Stockholms universitet har ett organiserat doktorandråd.

På studentkår finns en anställd doktorandombudsman

Ombudet är anställd av kåren för att informera och ge råd, samt för att medla i konflikter. Hit kan du vända dig om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Antagning och behörighet till forskarstudier

Har du avslutat studier på avancerad nivå och hittat ett ämne som du vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildning vara något för dig. För antagning till forskarstudier krävs en grundläggande behörighet, men respektive lärosäte kan ställa egna särskilda behörighetskrav för utbildningen.

Lagar och regler som styr högskolan

Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Högskoleförordningen kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.