Fakultetsnämnderna har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Som doktorand kan du främst påverka din utbildning på den institution där du studerar. De flesta institutionerna vid Stockholms universitet har ett organiserat doktorandråd.

På studentkår finns en anställd doktorandombudsman

Ombudet är anställd av kåren för att informera och ge råd, samt för att medla i konflikter. Hit kan du vända dig om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Doktorandhandboken

Doktorandhandboken riktar sig till dig som funderar på att börja doktorera, men även till dig som redan har påbörjat dina forskarstudier. Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningstiden.

Lagar och regler som styr högskolan

Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Högskoleförordningen kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.