Information om kurser som ges under vt 2021

Då det fortsatt sker en utbredd smittspridning i Stockholms län kommer Fysikum även under resten av vårterminen behöva bedriva en hel del av undervisningen på distans. Huvudprinciperna nedan gäller för samtliga kurser som går under vårterminen 2021.

Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket sätter flera begränsningar:

  • Stora samlingar ska inte hållas.
  • När studenter samlas på campus ska möjlighet ges till fysisk distansering. 
  • Studenter behöver troligen använda kollektivtrafik för att resa till och från våra lokaler, vilket gör att vi bör möjliggöra för dem att undvika rusningstrafik samt att sprida starttider på olika kurser.

Vidare beslöt rektor för SU den 21 januari 2021 att

  • undervisningen ska fortsatt i huvudsak bedrivas på distans under vårterminen 2021
  • undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får inte samla mer än 8 personer
  • inga salstentamen ska ges.
     
Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Observera att om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten eller Stockholm universitet ändras kan dessa principer behöva uppdateras. Det är kursansvarig lärares ansvar att informera studenterna om eventuella ändringar som sker. 
 

Huvudprinciper för undervisning på Fysikum

För kurser som ges under vårterminen 2021 gäller följande:

Föreläsningar och räkneövningar ges på distans. Undervisningen ska inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier. 

Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas så att fysisk distansering kan iakttas. Antalet studenter som vistas samtidigt i laborationssalar begränsas, och studenter får som mest samarbeta i par. Munskydd rekommenderas för både studenter och assistenter.

Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare under året (t.ex. i anslutning till omtentamen).

Tentamina planeras på distans. Kursansvarig lärare/examinator ska senast en månad innan tentamen föreslå upplägg och samråda med studierektor och studentexpeditionen. Studenter på kursen (eller anmälda till tentamen) ska i god tid informeras om upplägget. Där det är möjligt, rekommenderar vi öppen hemtentamen med muntlig uppföljning alternativt muntlig tentamen.  

Information om upplägg av undervisning på respektive kurs anges på kursens sida i den digitala utbildningskatalogen under rubriken ”Undervisning våren 2021” senast 28 februari 2021.