Drama för lärande – från förskola till högskola

Forskningsgruppen Drama för lärande är knuten till de estetiska ämnenas didaktik; drama med didaktisk inriktning. Dramapedagogik eller drama som det benämns i förskolans och grundskolans läroplaner är ett estetiskt verksamhets- och kunskapsområde med lång tradition i Sverige. Internationellt är drama etablerat som ett estetiskt skolämne, främst i engelskspråkiga länder. I de svenska läroplanerna för förskolan och grundskolan förekommer drama som ett av flera uttrycksmedel, men inte som enskilt ämne. Inom gymnasieskolan finns både teater och drama. Vi har ett kandidatprogram och ett magisterprogram i drama och tillämpad teater på HSD. Drama ingår också i förskollärar- fritidslärar- och klasslärarutbildningarna på SU.

Forskning om drama i undervisningen har blivit alltmer etablerad. Ett exempel är DICE, en storskalig EU-studie med data från 12 europeiska länder. Metastudier från USA och OECD påvisar att drama i undervisningen har positiva effekter på elevers språkutveckling, läs- och skrivförmåga. Andra studier visar att drama kan öka elevers studiemotivation och bidra till färre avhopp i gymnasieskolan. Givet det ökade forskningsstödet för drama inom angelägna områden som elevers språk och motivation, blir frågan för oss som forskare och lärarutbildare; hur kan vi möjliggöra för blivande och verksamma lärare att tillägna sig förmåga att använda drama i undervisningen?

Forskningsgruppen fokuserar på tre frågor:

  • Vilka förutsättningar krävs för att drama ska utgöra ett konstruktivt inslag i undervisningen?
  • Hur kan vi bedriva vår undervisning så att förskollärar- /lärarstudenter tillägnar sig förmåga  att använda drama i sin praktik?
  • Vad behövs för att verksamma lärare på alla nivåer inom utbildningssystemet ska kunna använda drama på ett kvalificerat sätt i sin undervisning?

Forskningsgruppen vill bidra till spridning av aktuell dramaforskning och skapa ökad insikt i hur vi kan förbättra undervisningens kvaliteten. Syftet innefattar både att studera vår undervisning på lärarutbildningen i relation till lärarstudenternas VFU, och att undersöka hur drama kan bidra till att yrkesverksamma lärare kan utveckla sin undervisning. Det handlar alltså om ett tätt samspel mellan systematisk praktikutveckling och forskning.

I forskningsgruppen ingår för närvarande Ylva Andersson (adj.), Sofia Cedervall (adj./dokt.), Julia Fries (adj./dokt.) Eva Hallgren (lekt.), Anna Johansson (dokt.), Ulrika von Schantz (lekt.), Peter Sundebrant (adj.), Elsa Szatek (dokt.), Eva Österlind (prof.). Nya deltagare tillkommer kontinuerligt eftersom frågorna angår alla som undervisar i drama vid HSD.

Gruppledare är Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning.
eva.osterlind@hsd.su.se