Forskningsgruppens intresse kretsar kring skolans kunskapsuppdrag i form av ämnesundervisningen i so-ämnen som samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi och undervisningens socialiserande och emanciperande funktioner, exempelvis i form av att befästa demokratiska värderingar och stödja elevernas kritiska tänkande och deras utveckling som självständiga subjekt. Kunskapsuppdraget innehåller en spänning mellan de disciplinära och kritiska förhållningssätten i ämnena, och de normativa och fostrande aspekterna av ämnena. Denna spänning ger upphov till en rad ämnesdidaktiska frågor som intresserar forskningsgruppen.

 

Forskningsgruppens syften är att generera praxisnära forskningsprojekt, att utveckla och utprova

tillämpbara teorier och modeller för skolundervisningen, bland annat genom kollegialt utvecklingsarbete, samt att utveckla och utprova teorier och modeller för lärarutbildningen med

fokus på relation mellan ämne, ämnesdidaktik och praktik i form av VFU. Forskningsgruppens arbete går att följa genom institutionens seminarieverksamhet.

Forskningsgruppen består av Johan Sandahl, Maria Olson, Patrik Johansson, Malin Tväråna, Pernilla Andersson, Ylva Wibaeus, Max Strandberg, Kristina Lanå. Forskningsledare är Johan Sandahl.

 

Kontakt: johan.sandahl@hsd.su.se