Johan Sandahl och Patrik Johansson, båda HSD, har tillsammans med Maria Jansson och Michele Micheletti från Statsvetenskapliga institutionen beviljats medel från Vetenskapsrådet. Projektet är treårigt och sker i samarbete med gymnasielärare. Forskningsprojektet har namnet Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap och bygger på deltagande aktionsforskning, vilket i detta fall innebär att forskarna deltar i klassrummet tillsammans med lärare och elever för att utforma undervisningen och i samarbete med lärarna skapa principer för undervisningens design. Genom att utforska begreppet tillit och dess relation till demokratin i klassrummet syftar projektet till att analysera de lärande- och undervisningsprocesser som ligger bakom formandet av ett kritiskt medborgarskap och hur undervisningen kan designas för att gynna sådant medborgarskapande.

Patrik Johansson och Johan Sandahl gläder sig över VR-medlen.

Forskningsledare är universitetslektor Johan Sandahl som på HSD tillhör den samhällskunskapsdidaktiska forskningsgruppen.

Lisa Öhman som är anställd på HSD är medsökande till Karin Gunnarssons projekt (tidigare HSD) som också får ansenliga medel från Vetenskapsrådet.


Nedan ser du samtliga vid SU som beviljats medel inom utbildningsvetenskap:

 
Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: ”Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter”, 5 983 524 kr;
 
Karin Gunnarsson, IPD: ”Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola”,  5 918 511 kr; 
 
Susanne Kreitz-Sandberg, IPD: ”Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro: Analys av statistik, riskgrupper och prevention i fyra länder”, 5 658 956 kr; 
 
Jalal Nouri, DSV: ”Data-drivet stöd till självreglerat lärande tvärs över digitala och fysiska miljöer genom learning analytics”, 5 940 525 kr; 
 
Johan Sandahl, HSD: ”Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap”, 4 484 414 kr;
 
Rebecca Ye, IPD: ”Rätt kompetens i rätt tid - men för vem? Karriärbanor och yrkesambitioner inom och bortom Yrkeshögskolan”, 4 187 571 kr.