Doktoranden Lotta Dessen Janckell ställde några frågor till disputanden Patrik Johansson om avhandlingen Lära historia genom källor: Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan som han försvarade 11.9.2019.

Patrik Johansson disputerar.

Om du får säga vad det viktigaste med din avhandling är hur skulle det låta då?
Avhandlingen handlar om vad det innebär för elever i olika åldrar att lära sig historisk källtolkning och hur undervisning kan organiseras för att stötta det lärandet. Jag argumenterar för att historiskt källarbete är en viktig ingång till att förstå historia som ett tolkande och undersökande ämne. Traditionellt har historiska källmaterial framförallt använts som belägg för historiska slutsatser, vilket så klart är viktigt, men jag menar att de är minst lika viktiga i de inledande delarna av historiskt undersökningsarbete - när man ställer frågor eller synliggör historiska problem. I det historiska källarbetet är elevers erfarenheter och föreställningar viktiga utgångspunkter för att kvalificera historiemedvetandet. En del som kan vara särskilt intressant för lärare är sju designprinciper för hur en undervisningspraktik som kretsar kring källtolkningsarbete kan organiseras.

Hur hoppas du att din avhandling ska användas och vad hoppas du att den ska bidra till?
Jag hoppas att den ska bli användbar för lärare och forskare i historiedidaktik. Historiska källmaterial bör få en mer central plats i historieundervisningen dels för att öva källtolkning men också för att de erbjuder ingångar till övrigt historiskt lärande. Förhoppningsvis kan lärare bli inspirerade att i högre utsträckning använda historiska källmaterial i undervisningen - i stort och smått. Forskare hoppas jag ska fortsätta undersöka källors funktion i historiskt lärande (kanske främst i undervisningsutvecklande forskning). Det går att testa undervisningsdesigner som kretsar runt källarbete, utforska källors funktion i historiskt lärande eller undersöka relationer mellan historievetenskap och historieundervisning.

Hur ser närmsta tiden ut för dig nu? 
Under hösten fortsätter jag forska på HSD. Jag planerar att skriva ytterligare en artikel och kanske ett bokkapitel i en antologi. Sedan är jag med på ett par forskningsansökningar med andra forskare så det ska bli spännande att se hur det går. I övrigt undervisar jag på halvtid på Globala gymnasiet i filosofi och historia, samt jobbar med det nya numret av tidskriften SO-didaktik.