Hej HSDare!

Idag har jag efter samråd fattat beslut i ett antal olika frågor som kommer vara viktiga för institutionens utveckling. Som vi ju alla vet är vi stort behov av att öka forskningsverksamheten vid institutionen. Några av besluten syftar till att göra det möjligt och naturligt för fler att bedriva och/eller delta i forskningen vi institutionen (Besluten bifogas). Det ena beslutet gäller möjligheten för adjunkter att spendera tid för forskning/egen kompetensutveckling genom att avsätta 15 % av sin tid till detta. För detta krävs ingen ansökan och jag ser inte heller anledning att i efterhand begära in hur tiden utnyttjats. Det finns också möjlighet att ansöka om ytterligare 15 % av anställningen för forskning och då krävs en mer detaljerad beskrivning av forskningsprojektet.

Vi öppnar också för möjligheten att söka stöd för forskningsverksamhet för alla lärare. Det kan gälla stöd för att kunna delta i konferenser, men också för annan forskningsrelaterad verksamhet, t ex översättningskostnader, insamling av data. Tidigare beslut om generell tillgång till 5 000 kr/år gäller inte längre.

Det finns också behov av att ha en tydlig organisation för arbetet inom såväl undervisning som forskning och jag har därför beslutat inrätta två beredningar, Utbildningsberedningen (UB) och Forskningsberedningen (FB). Sammansättning och uppgifter för dessa två bifogas. Till ordförande i UB har jag utsett Karin Gunnarsson och till ordförande i FB Kenneth Nordgren. Arbetet i dessa ska påbörjas så fort som möjligt. Det är min förhoppning att denna organisation ska ge en ytterligare klarhet i vem som gör vad, men också att beslut bereds och fattas på den nivå där kompetensen finns.

Den 15 mars sammanträder både Humanvetenskapliga områdesnämnden och Humanistiska fakultetsnämnden. Vi räknar med att det då beslutas om ett nytt huvudområde på grundnivå i De estetiska ämnenas didaktik, ett på avancerad nivå De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och ett forskarutbildningsämne med samma namn. I de två senare blir det två inriktningar, en mot De estetiska ämnenas didaktik och en mot De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Dessutom räknar vi med utbildningsplaner för ett kandidatprogram i De estetiska ämnenas didaktik och ett på avancerad nivå De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

När det sen gäller praktiska frågor i Arrhenius P så har ju möbler börjat anlända, fler kommer, förberedelser för de nya låsen har gjorts och inom en månad ska de vara på plats. Samma gäller ”frostningen” på glaset i rummen.

Kan också meddela att nu är alla nya löner klara. De som inte redan fått ny lön per sista december, får det med marslönen. Den som vill veta vad det blev, kan skicka ett email till mig så svarar jag. Som ni vet sattes ju dessa löner före min tid som prefekt, så jag kan inte svar på frågor om hur lönen satts.

Med önskan om en skön helg!

Stefan

------

Bifogad fil nedan innehåller förutom prefektbrevet även information om "Adjunkters tid för egen kompetensutveckling och forskning", "Möjlighet att söka forskningsmedel för lärare vid HSD", "Beredningar vid Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)".