Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Stockholms universitets ledning, alla anställda och studenterna.
På institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) sker det interna arbetsmiljöarbetet kontinuerligt och systematiskt och varje år utvärderas och revideras institutionens arbetsmiljöhandlingsplan.

Vid universitetet samverkar Personalavdelningen, Tekniska avdelningen och Studentavdelningen med de fackliga organisationerna, huvudskyddsombuden och Studentkåren i övergripande arbetsmiljöfrågor.
Arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Prefekten vid HSD ansvarar för att arbetsmilöarbetet planeras och organiseras systematiskt på institutionen. En arbetsmiljöberedning är utsedd för att bereda ärenden av övergripande och långsiktig karaktär.

Läs mer om Arbetsmiljöberedningen vid HSD

Jämställdhet och likabehandling

Ketil Thorgersen är jämställdhetsrepresentant på institutionen (för personal).
För information om universitetets övergripande jämställdhets och jämlikhetsarbete se: Så här jobbar universitetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor

Johanna Fryksmark är likabehandlingsrepresentant på institutionen (för studenter).

Så gör du som student eller anställd om du blir utsatt för sexuella trakasserier eller kränkningar: Vad kan du göra om du blir utsatt?


Skyddsombud

Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, dessa kan vara av fysisk, psykisk, social eller organisatorisk karaktär.

Läs mer: HSDs skyddsombud