På HSD arbetar vi för att:

  • Skapa en transparent och tydlig organisation för arbetsmiljöarbetet. Målet är att alla ska kunna vara delaktiga i skapandet av en arbetsmiljö där HSD kan uppfylla sina uppdrag inom forskning, utbildning och samverkan.
  • Skapa och vidmakthålla en fysisk miljö som är tillgänglig för alla med fungerande arbetsplatser och tillgång till de hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.
  • Skapa en kreativ och trygg psykosocial arbetsmiljö, en välkomnande miljö där alla känner sig sedda, hörda, uppskattade och får möjlighet att utvecklas.

Arbetsmiljöberedningens arbete

Arbetsmiljöberedningen bereder ärenden av övergripande och långsiktig karaktär för beslut i IS, alternativt prefektbeslut. Arbetsmiljöplan, miljöplan och jämställdhets/likabehandlingsplan revideras årligen, och justeras däremellan vid behov. För att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö arbetar arbetsmiljöberedning och ledning systematiskt för att formulera och upprätthålla tydliga rutiner.

Du kan anmäla frågor/områden till arbetsmiljöberedningen som du vill att vi på HSD tillsammans ska arbeta med via funktionsadressen arbetsmiljo@hsd.su.se.

I samband med arbetsskador/sjukdom och tillbud ska var och en själv anmäla det i programmet SAMIR (länk) som hanteras av SU:s Tekniska avdelningen och/eller Personalavdelningen. En kopia ska sändas till berörd chef och skyddsombuden för kännedom. Har du frågor om detta vänd dig till skyddsombuden via skyddsombud@hsd.su.se eller till din närmaste chef.

Läs mer om Skyddsombud vid HSD


Arbetsmiljöplan för HSD

Arbetsmiljöplan 2019 (122 Kb)


Arbetsmiljöberedningen består av:

Maria Pemsel, arbetsmiljöberedningens ordförande

Ulrika von Schantz, prefekt HSD

Ketil Thorgersen, jämställdhetsrepresentant (för personal)

Mimmi Larsson, Skyddsombud för Lärarförbundet

Olimpia García Flores, Skyddsombud för ST

Elsa Szatek, doktorandrepresentant

Arbetsmiljöberedningens möten HT19

18 september 13.00 – 14.45. Sal P364.

2 oktober 13.00 - 14.45. Sal P372

20 november 10.00 – 11.45. Sal P372