Utbildningsberedningen är ett beredande organ för frågor relaterade till utbildning på grund- och avancerad nivå på HSD. Beredningen har till uppgift att granska styrdokument – kursplaner, litteraturlistor, betygskriterier och liknande dokument – samt att på ett övergripande plan ta fram strategier, riktlinjer och rutiner för att utveckla och utvärdera HSD:S utbildningar. Beredningen arbetar också med att identifiera och stödja undervisningsrelaterade utvecklingsområden och projekt. Till beredningen kan HSD:s personal vända sig med idéer och förslag till hur grundutbildningen kan vidareutvecklas.

Utbildningsberedningen består av

 

Administrativ studierektor Kristian Pettersson (ordförande)

Studierektor Catrine Björck 

Studierektor Per Fransson

VFU-studierektor Per Höjeberg

Adjunkt Anna Jonsson

Universitetslektor Martin Karlsson

Universitetslektor Viveca Lindberg

 

Mötestider

Kl. 13.00 - 16.00 i P372.

Datum: 20/8, 17/9, 22/10, 26/11, 14/1.

 

Kursplaner

Rutiner för fastställande av kursplaner

Nya kursplaner för kurser inom UVK eller för kurser som innehåller VFU inrättas och fastställas av Områdesnämnden för humanvetenskap efter att de har diskuterats och beslutats av institutionsstyrelsen på HSD. Övriga kursplaner inrättas av Humanistiska fakultetsnämnden och fastställs av institutionstyrelsen på HSD.

Innan kursplaner skickas till institutionsstyrelsen för beslut ska de granskas i utbildningsberedningen. Det gäller även vid revideringar av befintliga kursplaner. Kursplaner ska tas fram aller ändras i samråd med administrativ studierektor Kristian Pettersson för att tillgodose att gällande mallar och regelverk följs.

OBS! Kursplanen ska vara inrättad och fastställd senast 1 februari respektive 1 september terminen innan kursstart. Var därför ute i god tid så att de hinner granskas av alla instanser!
 

Litteraturlistor

Rutiner för fastställande av litteraturlistor

Nya eller ändrade litteraturlistor ska granskas i utbildningsberedningen. Efter granskningen skickas de till prefekt för beslut. Vid revideringar av litteraturlistor ska en motivering medfölja från kursansvarig lärare så att beredningen kan se vad som är förändrat och varför. Litteraturlistan ska vara förankrad i kursarbetslaget.

Litteraturlistan ska följa formen som en litteraturlista i en akademisk text: både böcker och artiklar skrivs tillsammans och i bokstavsordning efter efternamn (APA). Litteraturlista mall 190227 (82 Kb)

OBS! Litteraturlistan ska vara fastställd senast 2 månader innan kursstart!
 

Betygskriterier

Rutiner för fastställande av betygskriterier

Nya eller ändrade betygskriterier ska fastställas av institutionsstyrelsen. Innan beslut tas av institutionsstyrelsen ska de diskuteras i ämnesgruppen och/eller kursarbetslaget och skickas till granskning i utbildningsberedningen. Till utbildningsberedningen ska det medfölja en kort beskrivning av hur kursens innehåll, förväntade studieresultat, examinationer och betygskriterier utgör en helhet ("alignment") och hur detta har beaktats i betygskriterienas framtagande.

I normalfallet ska institutionens Betygskriterier mall (26 Kb) användas. För mer information om betygskriteriernas utformning och rutin för fastställande se Betygskriterier riktlinjer (21 Kb) .

Kursbeskrivningar

Riktlinjer för kursbeskrivningar

Kursbeskrivningen för en kurs ska finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. Tag gärna hjälp av kursens administratör när kursbeskrivningen ska tas fram. I kursbeskrivningen bör följande finnas med:

  • länk till TimeEdit (schema)
  • kontaktinformation till kursansvarig lärare
  • information om alla undervisningstillfällen
  • läsanvisningar
  • examinationssdatum och datum för omexamination
  • informatiom om obligatorisk närvaro och vad som gäller vid frånvaro
  • betygskriterier (eller var studenterna kan finna betygskriterierna)
  • information om hur olika examinationsuppgifter viktas i sammanvägningen av betyget (om inte detta framgår av betygskriterierna)
  • information om fusk/plagiering (hänvisa gärna till HSD:s sida om plagiering)