Årssemester

Anställda vid universitetet har rätt till följande antal semesterdagar för helt kalenderår:

  • 28 dagar - till och med det år arbetstagaren fyller 29 år
  • 31 dagar - från och med det år arbetstagaren fyller 30 år
  • 35 dagar - från och med det år arbetstagaren fyller 40 år

Arbetstagare som börjar sin anställning under året får det antal semesterdagar som motsvarar
anställningsperioden. Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som kalenderår. All semester tas i normalt fall ut under innevarande år.

Förläggning av semesterledighet

Den 30 april ska all då kvarvarande semester vara utlagd i Primula. Högst en vecka får sparas för ännu inte planerad semester innevarande år. Minst fyra veckor ska förläggas sammanhängande under perioden juni-augusti.

Om semester inte är inlagd i Primula den 30 april, kommer all då kvarvarande semester utom en vecka läggas ut med början andra måndagen efter Midsommar. Den eventuellt sparade veckan ska vara inlagd i Primula senast 30 november, annars läggs den ut under julhelgen av personalhandläggaren.

Vid längre föräldrarledighet går det alldeles utmärkt att ta avbrott i föräldrarpenning och ta ut semester.

Förläggning av semester under terminstid

Vid ansökan om semester eller annan ledighet förutsätts godkännande av närmsta chef till exempel studierektor eller administrativ chef. Det gäller särskilt om semester planeras under terminstid, under perioden 20 augusti - 22 december eller 7 januari -15 juni. Det är studierektorerna som leder och
tjänsteplanerar kärnverksamheten så eventuell påverkan av egen undervisning bör undvikas i möjligaste mån.

Notera gärna på tavlan utanför ditt arbetsrum var du är och när du är åter samt hur du kan nås - framförallt under terminstid - vid bråskande ärenden.

Spara semester

Om en anställd önskar att spara semesterdagar ska ansökan om detta vara prefekten (för TA-personal administrativa chefen) tillhanda senast den 30 april. Dagarna sparas inte automatiskt. Maximalt 35 dagar sammanlagt kan sparas och sparade dagar ska tas ut inom närmaste fem åren.

 

Ovanstående regler kommunicerades bland annat via prefektbrev den 30 april 2016 samt på institutionsmöten och via e-post.