Föräldraledighet

Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till lönesektionen 2 mån innan ledigheten påbörjas, datumet kan sedan ändras efteråt vid behov. Fr.o.m. det datum när barnet är fött utgår 10 % föräldralön. Om ansökan av föräldraledighet kommer till Lönesektionen månaden efter, så orsakar det mycket administrativt merarbete med fakturering osv.

Barnets födelsedatum måste anmälas till Lönesektionen skyndsamt.

Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester. Föräldraledighet ska i sådana fall återkallas på ledighetsblanketten och sedan kan man söka semester.

 

Sjukanmälan

  • Arbetstagaren anmäler sig sjuk till institutionen, sjukanmälan ska registreras i Primula-webb av den anställde, personalhandläggare eller av chef, skickas via Primula-webb för bevakning till lönehandläggare.
    När arbetstagaren åter är i tjänst, anmäls detta i Primula-webb genom att öppna sjukärendet och registrera t.o.m.-datum för första dag i arbete. Se vidare manual i Primula.
  • Läkarintyg inlämnas till personalhandläggaren vid institution fr.o.m. dag 8 i sjukskrivningen som vidarebefordrar till lönehandläggaren. Fr.o.m. dag 15 i sjukskrivningen ska läkarintyg i original skickas till försäkringskassan av arbetstagaren samt en kopia till institutionen. Personalhandläggaren på institutionen skickar en kopia till Lönesektionen.
  • VIKTIGT att AT skickar in läkarintyget fr.o.m. dag 15 i sjukperioden till försäkringskassan.
  • Lönesektionen anmäler sjukfrånvaro till försäkringskassan elektroniskt fr.o.m. dag 15.
  • Bevaka att läkarintyg kommer in i tid vid långtidssjukdom.

 

Vård av sjukt barn

  • Arbetstagaren (AT) anmäler direkt till försäkringskassan och till institutionen.
  • Läkarintyg ska lämnas från den 8 dagen.
  • När barnet är friskt, registrerar AT i Primula-webb frånvaroperioden fr.o.m.- och t.o.m.-datum. Barnets födelsedatum behöver vara inregistrerat i Primula, samt sänder en kopia av läkarintyg, om frånvaron har varit mer än 7 dagar.