Friskvårdsersättning

 • Kvitton ska ha inkommit till Lönesektion inom 3 månader.
 • För att ersättning ska betalas, ska originalkvittot vara Lönesektionen tillhanda senast den 5:e i månaden.– obs kvitto får inte vara äldre än 3 månader. Kvittot måste innehålla uppgifter om moms. Vid autogiro ska friskvårdsintyg/betalningsintyg som är underskrivet av representant för anläggningen lämnas eller kopia av avtal samt kontoutdrag för de tre senaste inbetalningarna. Om avtalet gäller för flera år behöver kopia lämnas som underlag till varje friskvårdsersättning.
 • Det är inte OK med friskvårdsersättning för familjekort enligt Skatteverket.
 • För att få friskvårdsersättning för rätt år måste kvittot lämnas in senast den 4:e december, men får fortfarande inte vara äldre än 3 månader.
 • Kvitton som lämnas in efter det datumet avräknas från kommande års friskvårdspeng.
 • AT ska vara anställd helt kalenderår för att få ersättning med 1 500 kr, inklusive personalgym om AT är anställd hela året. Anställningens omfattning har ingen betydelse. Avgiften till personalgymmet måste institutionerna se till att reducera från totalbeloppet.
 • Det är institutionens ansvar att kontrollera att den anställde inte får högre friskvårdspeng än hen är berättigad till.
 • Personnummer och belopp ska framgå på underlaget samt attesteras av prefekt/motsvarande.
 • Kvitto ska alltid lämnas in tillsammans med ifylld blankett till personalhandläggare på institutionen. Friskvårdsblanketten finns hos personalhandläggaren samt SU:s blankettarkiv.

 

Läkarvård- och läkemedelsersättning

Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik m.m. behöver Lönesektionen läkar- eller sjukvårdskvitto i original – den anställdes namn och personnummer måste framgå.

Ersättning ges för:

 • läkarvård, psykologbehandling, oralkirurgisk behandling, ortoped – ersätts med 95: -
 • behandling som ges av leg. psykiater, leg. psykolog, leg. psykoterapeut – ersätts med 95:-, om remiss finns från läkare
 • röntgen – ersätts med 95: -
 • sjukgymnastik – ersätts med 55: -
 • logoped – ersätts med 55: -
 • legitimerad kiropraktor – ersätts med 55: -
 • legitimerad naprapat – ersätts med 55: -
 • medicinsk fotvård vid besök på vårdcentral – ersätts med 55: -
 • kurator – ersätts med 55: -
 • sjukhusvård – ersätts med 70: -/dygn – gäller även vid sjukhusvård för förlossning och vård vid BB-avdelning (enl. Arbetsgivarverket)

När den anställde har betalat 1 100: - för läkarbesök, utfärdar läkaren ett frikort, som innebär fri läkarvård den resterande tiden som återstår fr.o.m. första besöket som är stämplat på högkostnadskortet.

Begär högkostnadskort vid läkarbesöket, om inte det utfärdas automatiskt.

Kravet på inlämnande av högkostnadskort till Personalavdelningen har upphört fr.o.m.
2007-01-01 p.g.a. nytt avtal.

Vid utbetalning av ersättning för läkemedel behöver Lönesektionen:

 1. receptkvitto, ej kassakvitto, från Apoteket (begär receptkvitto till Arbetsgivaren), läkemedel utan förmån ersätts inte.
 2. vid uttag av läkemedel från Apotek där läkare sänt recept med elektronisk post ersätts läkararvodet med 80: - av SU.

Läkemedel ersätts endast där det framgår att ”läkemedel ingår inom högkostnadsförmån”. 

Vid Apoteket betalar den anställde högst 2 200: - för medicin under en tolvmånadersperiod.

Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel bör skickas in så snart som möjligt och får högst vara 6 mån gamla vid utbetalningstillfället.

 

Utlägg

Vid utlägg ska originalkvitton/motsvarande alltid till personalhandläggaren. HSD har en inköpsbroschyr som alla anställda ska ta del av. Den finns på institutionens hemsida under personalinformation samt på den gemensamma servern. Det ska alltid framgå tydligt vad det gäller och i vilket syfte man har gjort utlägg.

Mer information om inköp och utlägg finns under vår gemensamma server. Dokumentet finns under Personalinformation-Arbetsmiljö-”Inköp HSD”.

 

Kilometerersättning och ersättning SL (vid t.ex. VFU-besök)

Originalkvitton ska alltid till personalhandläggare tillsammans med ifyllt underlag för kilometersättning. Underlaget finns i den gemensamma servern (X-mappen) under Personalinformation-Arbetsmiljö och heter ”Underlag kilometerersättning HSD”.

Det samma gäller för SL-ersättning, underlaget hittar ni på samma plats och heter ”Underlag SL ersättning HSD”.

OSB! Reseräkningar får inte vara äldre än 3 månader gamla!