Arkivering och diarieföring

Arkivering, diarieföring

Allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten skall arkiveras. Myndighetens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av det nationella kulturarvet.

Se definition på allmän handling på Riksdagens hemsida.

Diarieföring och ärendefördelning

Allmänna handlingar ska diarieföras. Undantag får göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten (t.ex. inbjudningar, diverse förfrågningar).
Se vidare på Stockholms universitets centrala sidor om diarieföring.

 

Kontakpersoner:

Olimpia Garcia Flores är institutionens arkivvårdare, registrator och diarieansvarig.

Kontaktuppgifter:
Olimpia Garcia Flores, olimpia.garcia@hsd.su.se, 08-674 7903, rum P 317
Beställningar till arkivet via hsdarkiv@hsd.su.se och registrator@hsd.su.se.

 

Läs mer: vem gör vad inom administrationen

Kontakt

Administrativ chef
Claudia Hakanen
claudia.hakanen@hsd.su.se

Administrativ studierektor
Kristian Pettersson
kristian.pettersson@hsd.su.se

Arkiv inkl. diarium/registratur
Olimpia García Flores
hsdarkiv@hsd.su.se
registrator@hsd.su.se

Ekonomi
Claudia Hakanen
Emma Ekelund
claudia.hakanen@hsd.su.se

Inköp
Daniel Lindblom
Emma Ekelund
order@hsd.su.se

Institutionstekniker och IT-support
Daniel Lindblom
daniel.lindblom@hsd.su.se

Kommunikatör
Ellika Gobena
ellika.gobena@hsd.su.se

Lokalbokning
Olimpia García Flores
lokalbokning@hsd.su.se

Personalfrågor
Angelina Llesi
angelina.llesi@hsd.su.se

Studievägledning
Johanna Fryksmark
studievagledning@hsd.su.se

Studieadministration
Lena Eurén
Emil Paulsrud
Maria-Letizia Priscilli
studieadmin@hsd.su.se
handledarkurs@hsd.su.se

TimeEdit länkar till HSD:s lokaler
medarbetarwebben su.se