Utgångspunkten är att förmåner som erhålls i tjänsten är skattepliktiga. Vad som är undantaget från beskattning är reglerat i inkomstskattelagen. Följande undantag beskrivs närmare:

  • Kostförmån vid tjänsteresa och representation
  • Personalvårdsförmåner

Kostförmån vid tjänsteresa och representation

Kost som arbetsgivaren står för och som den anställde inte behöver betala för själv, fri kost, är som huvudregel en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om man får den fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen såsom under tjänsteresa, kurs, konferens eller studieresa. Förmån av fri kost är skattepliktig även i samband med resor utomlands.

Med kost avses i detta sammanhang allt som kan ätas eller drickas. Förfriskningar och enklare förtäring kan omfattas av reglerna om personalvårdsförmåner och är då skattefria. En avgörande faktor om den fria kosten ska bli skattefri är i vilket sammanhang den anställde blir erbjuden den.

Vid kurs eller konferens där universitetet via anmälnings-/deltagaravgift eller som tillkommande avgift bekostar mat ska den anställde förmånsbeskattas för fria måltider.

Fri kost är undantagen från beskattning i följande fall:

  • Fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa om kosten ingår i priset för resan. Med allmänna transportmedel avses flyg, tåg och andra kommunikationsmedel som kan användas mot betalning.
  • Fri frukost på hotell i samband med övernattning vid tjänsteresa om frukosten ingår i rumspriset.
  • Fri kost vid såväl extern som intern representation. Se närmare om representation i avsnitt 2.

Personalvårdsförmåner

Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som erbjuds samtliga anställda på arbetsplatsen och som inte är en direkt ersättning för utfört arbete, utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet. Dessa förmåner är skattefria.

Som personalvårdsförmån räknas enklare slag av motion och annan friskvård. Som personalvårdsförmån räknas även bland annat sådana förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan anses ersätta frukost, lunch eller middag. I annat fall är den att betrakta som en skattepliktig förmån.

Medlemsavgifter

Om arbetsgivaren betalar avgiften för en anställds medlemskap i en intresseförening, nätverk eller liknande sammanslutning är detta en skattepliktig förmån för den anställde, oavsett om medlemskapet är nödvändigt för tjänsten eller inte. Detta avser inte bara medlemsavgifter till ideella organisationer utan även medlemsavgifter till fack- och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Om arbetsgivaren även betalar en serviceavgift till föreningen för olika tjänster som medlemmen får tillgång till är detta inte en skattepliktig förmån för den anställde, förutsatt att serviceavgiften hålls åtskild från medlemsavgiften och att medlemskapet är av väsentlig betydelse för arbetet. Serviceavgiften är i detta fall en verksamhetskostnad.