Inom takbeloppen för intern respektive extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch, middag och supé inklusive drycker. Representation kan även avse representationsgåva, förtäring av enklare slag eller övriga kostnader, så som kringkostnader för lokalhyra, utgifter för musikunderhållning, entréavgifter, teaterbiljetter och liknande.

Beloppsgränserna i tabellen gäller Stockholms universitets maxbelopp. Dessa kan skilja sig från Skatteverkets regler gällande högsta underlag för momsavdrag, vilka återfinns i dokumentet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet.

Typ av representation/gåva/uppvaktning

Maxkostnad per person och tillfälle (inklusive moms)

 

Representation

Extern representation – lunch, middag eller supé

1 000 kr

Intern representation – lunch, middag eller supé

700 kr

Intern representation – julbord

1 000 kr

Enklare förtäring vid extern/intern representation

75 kr

Övriga kostnader (kringkostnader vid representation - lokalhyra, biljetter och dylikt)

350 kr

 

Gåva/uppvaktning anställda

Julgåva

Utdelas inte vid Stockholms universitet

Jubileumsgåva

500 kr

Avslut av tjänst > 6 år samt pensionsavgång

2 500 kr

Present samt enklare uppvaktning med blommor och t.ex. tårta

Avslut av tjänst < 6 år, disputation, docenttitel professorsutnämning

400 kr

Enklare uppvaktning med blommor och t.ex. tårta

Medarbetares bortgång/begravning

2 500 kr

Kondoleansblommor*

Längre sjukskrivning > 3 veckor, uppvaktning vid barns födelse och dylikt

400 kr

Blommor skickas hem

 

Gåva externa parter

Reklamgåva

180 kr

Begravning

2 500 kr

Kondoleansblommor*

Representationsgåva

600 kr

 

Dispens från beloppsgränser

I särskilda fall kan rektor fatta beslut om avsteg från gällande interna beloppsgränser. Tillstånd ska begäras i förväg för varje enskilt tillfälle av prefekt eller motsvarande. Överskridande av beloppen utan rektors medgivande kan innebära att den som fungerat som värd för arrangemanget blir personligt betalningsansvarig för det överskridande beloppet. Begäran om avsteg ska i god tid skickas via registrator till Avdelningen för planering och ledningsstöd för handläggning.

Ansökan om avsteg från representationsriktlinjerna ska;
1. vara diarieförd hos huvudregistrator.
2. ange syfte med representationen (exempelvis konferens, middag eller liknande).
3. ange vilka personer som representationen omfattar (externa/interna gäster etc.).
4. innehålla information om beräknat antal deltagare och kostnad per person.
5. innehålla information om datum och plats för representationen.