Gåvor kan indelas i tre kategorier; (i) reklamgåvor, (ii) representationsgåvor och (iii) gåvor till anställda. Gåvor från Stockholms universitet bör ha anknytning till universitetet och dess verksamhet.

Reklamgåvor

Med reklamgåvor avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis obetydligt värde. Gåvor av detta slag ska vara försedda med universitetets namn eller logotype och ska utgöras av artiklar ur universitetets profilkollektion. Kostnaden ses som en verksamhetskostnad och ingen förmånsbeskattning blir aktuell.

Representationsgåvor

I samband med att viktiga avtal tecknas eller då värdefullt samarbete inleds/avslutas kan det överlämnas en representationsgåva till en representant för annan myndighet, organisation eller företag. Representationsgåva kan även överlämnas i samband med betydelsefulla invigningar och jubileer. Exempel på sådan gåva är blommor, bok, chokladask, fruktkorg eller liknande. En förutsättning för representation i denna form är att det föreligger ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. Gåvor vid personliga högtidsdagar ses inte som representation då det har ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Vid representationsgåvor måste risken för givande och tagande av muta särskilt beaktas.

Gåvor till anställda

Generellt ska gälla stor återhållsamhet med gåvor till anställda. Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare jämställs med ersättning för utfört arbete och är därmed skattepliktiga för mottagaren. Uppvaktning i form av blommor t.ex. vid disputation, födelsedag och anställnings upphörande klassificeras dock som personalvård och är skattefri för den anställde.

Skattefriheten för gåvor gäller inte om gåvan lämnas i kontant ersättning. Som kontant ersättning räknas även andra betalningsmedel såsom check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

Gåvor från arbetsgivaren är under vissa förutsättningar skattefria. Beloppsgränser för skattefrihet fastställs av Skatteverket. Inom universitetet kan dock lägre belopp gälla för vad en gåva till anställda får kosta. Se bilaga med beloppsgränser för utförligare information.

Julgåvor

Vid Stockholms universitet utdelas inte julgåvor.

Sedvanliga jubileumsgåvor

Sedvanliga jubileumsgåvor är gåvor till anställda när myndigheten firar t.ex. 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.

Den sedvanliga jubileumsgåvan är skattefri under förutsättning att gåvans eller gåvornas sammanlagda marknadsvärde inte överstiger Skatteverkets gränsbelopp inklusive mervärdesskatt. Överstiger värdet gränsbeloppet blir hela gåvans eller gåvornas värde en skattepliktig förmån för mottagaren. Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställde själv att köpa motsvarande gåva.

Minnesgåva

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till en varaktigt anställd i samband med längre tids anställning eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria och får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Vid Stockholms universitet överlämnas en minnesgåva;

  • vid en varaktig (minst sex år) anställnings upphörande samt
  • vid utdelning av NOR.

Minnesgåvor utdelas inte vid jämna födelsedagar.