Regler för representation

Regler för representation och gåvor

Grundprincipen är att förmåner som utges av arbetsgivaren är skattepliktiga. Dock är representationsförmåner, personalvårdsförmåner samt vissa typer av gåvor och andra förmåner undantagna från denna grundprincip. Dessa regler syftar till att klargöra hur dessa bestämmelser ser ut.

Begreppet representation saknar en bestämd definition i skattelagstiftningen. Utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter och liknande. Det kan också vara fråga om indirekta utgifter avseende t.ex. fastighet eller inventarier som används för representationsändamål. Representation kan rikta sig antingen utåt mot affärsförbindelser och liknande (extern representation) eller också inåt mot personal i form av bland annat personalfester (intern representation).

Dessa regler gäller representation ur ett förmånssammanhang. Detta skiljer sig från hur det definieras i den ekonomiska redovisningen vilken har en snävare definition av framför allt intern representation. Myndigheter medges inte kompensationsrätt för ingående moms för kostnader som bokförs som extern eller intern representation.

Reglerna kommer i tur och ordning behandla områdena Representation, Gåvor och uppvaktningar samt Övriga förmåner. Vilka beloppsgränser som gäller för olika förmåner anges i en bilaga till reglerna.

Som ett komplement till dessa regler finns även Ekonomiavdelningens dokument Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet, som beskriver vilka kriterier som gäller för kostnader för representation och hur dessa ska bokföras. För specifika frågor kring förmånsbeskattning vid tjänsteresa samt medlemsavgifter hänvisas till Personalavdelningen som ansvarar för blanketter och information kring detta.

Läs mer:

Kontakt

Administrativ chef
Claudia Hakanen
claudia.hakanen@hsd.su.se

Administrativ studierektor
Kristian Pettersson
kristian.pettersson@hsd.su.se

Arkiv inkl. diarium/registratur
Olimpia García Flores
hsdarkiv@hsd.su.se
registrator@hsd.su.se

Ekonomi
Claudia Hakanen
claudia.hakanen@hsd.su.se

Inköp
Daniel Lindblom
order@hsd.su.se

Institutionstekniker och IT-support
Daniel Lindblom
daniel.lindblom@hsd.su.se

Kommunikatör
Eva Gädda
eva.gadda@hsd.su.se

Lokalbokning
Olimpia García Flores
lokalbokning@hsd.su.se

Personalfrågor
Angelina Llesi
angelina.llesi@hsd.su.se

Studievägledning
Louise Karlsson
studievagledning@hsd.su.se

Studieadministration
Lena Eurén
Emil Paulsrud
Maria-Letizia Priscilli
studieadmin@hsd.su.se
handledarkurs@hsd.su.se

TimeEdit länkar till HSD:s lokaler
medarbetarwebben su.se