Administrativ chef

Claudia Hakanen, e-post: claudia.hakanen@hsd.su.se

Administrativ studierektor

Kristian Pettersson, e-post: kristian.pettersson@hsd.su.se

Arkiv inkl. diarium/registratur

Olimpia García Flores, e-post: hsdarkiv@hsd.su.se
E-post: registrator@hsd.su.se

Ekonomi

Claudia Hakanen,  e-post: claudia.hakanen@hsd.su.se

Mariana Mesherjakova, e-post: mariana.mesherjakova@hsd.su.se

Inköp, resor

Mariana Mesherjakova, e-post: order@hsd.su.se
Daniel Lindblom, e-post: order@hsd.su.se

Angelina Llesi, e-post: order@hsd.su.se

Institutionstekniker och IT-support

Daniel Lindblom, e-post: order@hsd.su.se

Kommunikatör

Ellika Gobena, e-post: ellika.gobena@hsd.su.se
E-post: info@hsd.su.se

Lokalbokning

Olimpia García Flores, e-post: lokalbokning@hsd.su.se

Personalfrågor

Angelina Llesi, e-post: angelina.llesi@hsd.su.se

Studievägledning

Louise Karlsson, e-post: studievagledning@hsd.su.se
Ellika Gobena, e-post: studievagledning@hsd.su.se

Studieadministration

Lena Eurén, e-post: studieadmin@hsd.su.se
Maria-Letizia Priscilli, e-post: studieadmin@hsd.su.se

Emil Paulsrud, e-post: handledarkurs@hsd.su.se
Sara Rylander, e-post: forskarutbildning@hsd.su.se

 

Lena Eurén: Studieadministratör

Kontaktuppgifter: lena.euren@hsd.su.se
08-674 7310, rum P 315

Lena är ansvarig för:

 • Kursadministration för kurser inom master-, magister- och kandidatprogrammet, fristående kurser samt kurser inom Lärarlyftet och Kulturskoleklivet via studieadmin@hsd.su.se
 • Backup institutionens registrator
 • Backup rese- och hotellbokningar
 • Backup lokalbokning via lokalbokning@hsd.su.se
 • Backup DiVA

Olimpia Garcia Flores: Handläggare

Kontaktuppgifter: olimpia.garcia@hsd.su.se
08-674 7903, rum P 317

Olimpia är ansvarig för:

 • Institutionens registrator och diarieansvarig via registrator@hsd.su.se
 • Institutionens arkivvårdare – arkivering, arkivplan och arkivbeskrivning, beställningar till arkivet via hsdarkiv@hsd.su.se
 • Institutionens kontaktperson gällande TimeEdit
 • Lokalbokning Stallet och möteslokaler via lokalbokning@hsd.su.se
 • Tentamensadministration (arkivering och utlämning av tentor)
 • Administration av DIVA

Ellika Gobena: Kommunikatör/Studievägledare

Kontaktuppgifter: studievagledning@hsd.su.se
08-674 7902, rum P 311

Ellika är ansvarig för:

 • Studievägledning  av institutionens kurser och program via studievagledning@hsd.su.se  - se även Studieinformation
 • Support i Mondo
 • Huvudredaktör för HSDs webbsida – www.su.se/hsd
 • Koordinering av institutionens kommunikationsplan och institutionens informationsarbete
 • Ingår i kommunikatörs/informatörsnätverket för lärarutbildningar, rekrytering av studenter till lärarprogrammet och fristående kurser
 • Informationsmaterial, trycksaker, broschyrer och annonser
 • Rekrytering av studenter och information till presumtiva studenter
 • Institutionens platser på sociala medier

Claudia Hakanen: Administrativ chef

Kontaktuppgifter: claudia.hakanen@hsd.su.se
08-1207 6650, rum P 310

Claudia är ansvarig för:

 • Administrativ ledning och planering
 • Budget, utfall och avvikelserapportering
 • Ekonomiska underlag och prognoser
 • Personaladministration – arbetsrätt, anställningar och lönekonteringar
 • Köp och sälj av lärartjänster mellan institutioner
 • Genomströmning; institutionens prestationer
 • Interninformation på institutionen
 • Klassificering kurser LADOK
 • Offerter och uppföljning: VAL, ULV och uppdragsutbildningar
 • Övriga ärenden som inte är listade hos någon annan

Louise Karlsson: Studievägledare

Kontaktuppgifter: studievagledning@hsd.su.se
08-674 7156, rum P 309

 • Institutionens internationella koordinator; in- och utresande studenter och personal, information och administration av institutionens internationella avtal via 
 • Studievägledning av institutionens program och kurser via studievagledning@hsd.su.se
 • Rekrytering av studenter och information till presumtiva studenter
 • Ledamot i HSD:s utbildningsberedning
 • Institutionens likabehandlingsrepresentant för studenter

Daniel Lindblom: Institutionstekniker

Kontaktuppgifter: daniel.lindblom@hsd.su.se
08-1207 6517, rum P 305

Daniel är ansvarig för:

 • Institutionens DSA (dator- och systemansvarig),
  - Inköp/utlåning av datorer och installation/SU-anpassning, inköp av mjukvara och teknisk utrustning via Wisum, - order@hsd.su.se
  - Underhåll IT-teknik och internsupport datorer/IT-utrustning
  - Beställning och administration av IT-licenser och e-postlistor
 • Inköp SU-butiken, order@hsd.su.se
 • Kontaktperson printomat/kopiatorer och telefoner (MEX)
 • Kontaktperson larm- och passeranläggningar samt nycklar och passerkort
 • SUKAT – ändringar (e-post adresser, kontaktuppgifter mm)
 • Fastighetsunderhåll/service institutionens arbetslokaler
 • Anläggningstillgångar och inventering
 • Backup - Huvudredaktör för HSDs webbsida - www.su.se/hsd
 • Backup - Avrop/Inköp vid order@hsd.su.se

Emil Paulsrud: Studieadministratör

Kontaktuppgifter: studieadmin@hsd.su.se
08-16 40 59, rum P 319

Emil är ansvarig för:

 • Institutionens Athenaadministratör
 • Kursadministration för kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, F-3 och 4-6.
 • Kursadministration för handledarkurser via handledarkurs@hsd.su.se.
 • Backup lokalbokning: lokalbokning@hsd.su.se

Kristian Pettersson: Administrativ studierektor

Kontaktuppgifter: kristian.pettersson@hsd.su.se
08-1207 6672, P 306

Kristian är ansvarig för:

 • Utveckling, uppföljning och granskning av HSD:s utbildningsutbud och rutiner
 • Stöd i frågor och ärenden kring rättsäker hantering av utbildning
 • Gruppledare för studieadministrationen
 • Ordförande för Utbildningsberedningen
 • Ledamot i programrådet för ULV/VAL

Maria-Letizia Priscilli: Studieadministratör

Kontaktuppgifter: studieadmin@hsd.su.se
08-1207 6540, rum P 313

Maria-Letizia är ansvarig för:

 • Administrativt stöd för programrådet för Ämneslärarprogrammet och programrådet för Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Kursadministration för kurser inom Ämneslärarprogrammet, KPU och Kombinationsprogrammet och kurser i självständigt arbete
 • Administrativ kontaktperson för konferensen NOFA7
 • Backup lokalbokning: lokalbokning@hsd.su.se

Angelina Llesi: Personalhandläggare

Kontaktuppgifter: angelina.llesi@hsd.su.se
08-674 7901, rum P 307

Angelina är ansvarig för:

 • Personaladministration – handläggning av arbetsgivarintyg, reseräkningar, körjournaler, timlöner, utlägg, semesteruttag, bisysslor och friskvårdsersättningar, administration kring utländska gästlärare/gästforskare (SINK), lönekontroller
 • Rese- och hotellbokningar för gäster
 • Avrop/Inköp via order@hsd.su.se
 • Backup nycklar och passerkort
 • Backup SUKAT – ändringar (e-post adresser, kontaktuppgifter mm)
 • Backup ekonomiadministration
 • Tentamensadministration (bokning av tentavakter)

Mariana Mesherjakova: Ekonom

Kontaktuppgifter: mariana.mesherjakova@hsd.su.se
08-674 7810, rum P 308

Mariana är ansvarig för:

 • Löpande ekonomiadministration (leverantörsfakturor, kundfakturering, avstämningar, omföringar nyupplägg av kunder och leverantörer) och bokslut
 • Miljörepresentant
 • Anläggningstillgångar och inventering
 • Interndebiteringar mellan institutioner; löner och lokaler
 • Institutionens inköpssamordnare
 • Projektadministration (budget, ekonomisk uppföljning av projekt, stöd och information vid nya projekt)
 • Avrop/Inköp via order@hsd.su.se
 • Backup personaladministration

Sara Rylander: Forskarutbildningsadministratör

Kontaktuppgifter: forskarutbildning@hsd.su.se

 • Administration av forskarutbildningen (ansökningar, individuella studieplaner, registrering och betygsrapportering, disputationsadministration) samt anställningar doktorander: forskarutbildning@hsd.su.se