Historiedidaktiska seminariet vid HSD, SU inbjuder till seminariet:      

Folkmord, film och historieundervisning

Onsdag 7 november 16.00-17.30 P302 (därefter postseminarium)

Lektor Martin Karlsson presenterar ett utkast till ett tänkt forskningsprojekt kring lärares användande av film och media i högstadie- och gymnasieskolans historieundervisning. Vilka typer av media lärare använder och hur lärarna brukar och förhåller olika typer av media utgör centrala frågeställningar. Projektet kommer specifikt att fokusera på medieanvändande i historieundervisning om folkmord i allmänhet och förintelsen i synnerhet.

Den svenska skolan kan ses som en arena där en vidare samhällelig audiovisuell historieförmedling möter en skolspecifik, där den inriktning som den svenska skolans styrdokument pekar ut bryts mot det till stor del internationellt präglade utbud av film och media som finns tillgängligt för undervisande lärare i dagens uppkopplade samhälle. Alltifrån påkostade amerikanska spelfilmer vars speltid överstiger två timmar till korta svenskproducerade utbildningsfilmer kan ingå i lärarens repertoar.

Utifrån ett sådant perspektiv framstår det som särskilt intressant att undersöka om det exempelvis finns någon skillnad mellan hur kommersiella/populärkulturella filmer används jämfört med filmer som producerats specifikt för användning i undervisningssyfte – och vad eventuella sådana skillnader i sin tur säger om lärarnas förhållningssätt till olika mediekategorier.

Presentationen utgår framförallt från två utgångspunkter, dels kapitlet ”Förintelsen och skolfilmen 1970–2000” från avhandlingen Att projicera det förflutna, dels utifrån en sammanställning av studenters erfarenheter av lärares filmanvändande i historieundervisning under VFU-perioder vid Mittuniversitetets lärarutbildning under perioden 2004–2011.

  • Hur kan man undersöka lärares användande av media och attityd till olika medietyper i ett bredare perspektiv, d.v.s. med ett visst mått av representativitet, i en samtida skolkontext?
  • Hur påverkar lärarnas attityder och uppfattningar om olika mediers lämplighet respektive pålitlighet det sätt på vilket dessa används i historieundervisning?

 Doktoranden Steven Dahl har tillsammans med historielärare utformat och genomfört en historieundervisning om folkmord där filmen Hotel Rwanda fungerade som introduktion till temat. Vid seminariet kommer Dahl att presentera och diskutera några av forskningsprojektets preliminära resultat och utmaningar.

Presentationen tar avstamp i en designstudie som genomfördes våren 2017 inom ramarna för kursen Historia 1b på gymnasiet. Sammantaget deltog tre historielärare och 200 elever i temat ”Vad lär folkmordshistorien”. En bärande idé i designen var att historieundervisningen skulle ge eleverna förutsättningar att såväl förstå de bakomliggande mekanismer till tre folkmord som att systematiskt reflektera över hur denna historia kan orientera dem i nuet och inför framtiden. Historieundervisningen utgick från ett komparativt grepp där folkmordet på armenier i det Ottomanska imperiet 1915-23, förintelsen 1941-45 och folkmordet i Rwanda 1994 ingick i jämförelsen.

  • På vilket sätt och under vilka omständigheter kan historisk film om folkmord vara en resurs för att utveckla elevers orienteringskompetens? (Ett av fem mål med skolämnet historia)
  • Vilka utmaningar kan uppstå när populärkulturellt förmedlad historia i form av film används i skolans historieundervisning?

Alla intresserade välkomna! OBS postseminarium till självkostnadspris! 

Fritt inträde men begränsat deltagarantal, föranmälan obligatorisk:

per-arne.karlsson@hsd.su.se

Historiedidaktiska seminariet vid HSD organiseras av forskningsgruppen ”Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande – hur utveckla ämnesspråket?”.