Detta möte kommer vara ett textseminarium där vi gemensamt samtalar utifrån en artikel i The History Teacher (Volume 49, Number 2, February 2016). Artikeln finns tillgänglig via www.su.se/biblioteket > Artiklar

Deepening What it Means to Read (and Write) Like a Historian: Progressions of Instruction Across a School Year in an Eleventh Grade U.S. History Class.

Cynthia Shanahan, Michael J. Bolz, Gayle Cribb, Susan R. Goldman, Johanna Heppeler, and Michael Manderino (University of Illinois at Chicago).

I artikeln beskrivs hur en lärare i “US History”, eleventh grade, genomför sin undervisning under ett läsår. De amerikanska läroplanerna är precis som den svenska målstyrd med kunskapskrav uttryckta i förmågor (learning Goals). I historieämnet handlar dessa om olika förmågor som karaktäriserar historiedisciplinen; t ex förmågor att förstå ett visst stoff, att förstå olika perspektiv och att kritiskt kunna granska källorna till dem. Eleven ska också tillägna sig en metaförståelse för ämnet, dess epistemologi. Detta arbete ska bedrivas samtidigt som eleven tillägnar sig t ex USAs historia.

Under det beskrivna läsåret genomför läraren en kronologisk undervisning i ett antal moment, (units), av USAs historia från Columbus till nutid. I varje kronologiskt stoff-moment är lärandemålen, the learning Goals, integrerade. Läraren försöker härvid skapa en progression så att eleverna för varje moment blir allt duktigare på de olika förmågor som läroplanen stadgar.

En svensk historielärare står i princip inför samma utmaning: att skapa en progression i undervisningen så att eleverna blir allt duktigare på de kunskapskrav kurs- och ämnesplanerna i historia stadgar. 

Vi ska utifrån artikeln samtala om hur en sådan progression skulle kunna se ut för en svensk ämneslärare i historia. Vilka begrepp och förmågor handlar det om? Vilken sekvens?

Alla intresserade välkomna! OBS postseminarium till självkostnadspris!

Fritt inträde men begränsat deltagarantal. Föranmälan obligatorisk: per-arne.karlsson@hsd.su.se

Inbjudan V19.3 (184 Kb) .

Historiedidaktiska seminariet vid HSD organiseras av forskningsgruppen ”Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande – hur utveckla ämnesspråket?”. Skolämnet historia har under de senaste decennierna utvecklat en alltmer komplex epistemologi. Forskningsgruppens medlemmar arbetar med en rad begrepp som har bäring på undervisning och lärande i ämnet – historieförståelse, historiebruk, historiekultur, historiemedvetande. Seminariet är en plattform för integration och skapandet av koherens och progression inom ämnesspråket.