Intressanta påståenden om samhälle och historia är sällan av karaktären ”sant/falskt”. Viktiga och komplexa frågor låter sig sällan reduceras till data som kan verifieras eller falsifieras. Ekecrantz diskuterar i boken frågor av typen: ”Hur vet vi det – och med vilken grad av säkerhet i så fall?”. Tendensanalys diskuteras i termer av ”grad av intentionalitet” samt ”grad av korrekthet”.   

Ekecrantz bedriver f.n. forskning inom det VR-finansierade projektet Academic critical thinking, research literacy and undergraduate history. 

PhD History Magnus Niklasson presenterar sin uppsats ’Framförallt måste man avgöra vilka påståenden i texten som är sanna’. En kritisk analys av hur arbete med källor framträder i styrdokument och läroböcker för gymnasiets historieämne. Niklasson diskuterar i uppsatsen två epistemologiska förhållningssätt: dels uppfattningen att källkritik är ett tillräckligt krav för objektiv sanning, dels uppfattningen att historia är en tolkning baserad på samtida källor där betraktarens perspektiv, kontextkunskap och teoretiska antaganden alla bidrar till de slutsatser som formuleras.   

Efter presentationerna blir det tillfälle för frågor och diskussion. Exempel på frågor: 
- Hur undviker vi att bli ”naiva objektivister”? (Och vad är det?) – Hur undviker vi ”subjektiv relativism”? (Och vad är det?) – Hur undervisar vi för Skolverkets syfte med historia: historisk bildning och historiemedvetande?

Alla intresserade välkomna! OBS postseminarium till självkostnadspris!  
Fritt inträde men begränsat deltagarantal, föranmälan obligatorisk: per-arne.karlsson@hsd.su.se

Arrangör: Historiedidaktiska seminariet vid HSD, SU