Ann-Sofie Jägerskog, Thérése Halvarson Britton och Maria Olson presenterar ett (skol)ämnesöverskridande artikelutkast.

Artikelns syfte är preciserat i tre ärenden. För det första vill vi argumentera för behovet av en vidgad förståelse av medborgarbildning, genom att inkludera både existens- och agensaspekter. För det andra vill vi synliggöra att skolämnena religionskunskap, psykologi och samhällskunskap har potential att på ämnesspecifika sätt rymma både existens- och agensaspekter. För det tredje vill vi lyfta fram några identifierade utmaningar och möjligheter som behöver beaktas och hanteras i ämnesundervisningen, när existensdimensioner inkluderas. Mot bakgrund av dessa tre ärenden är vårt kunskapsbidrag både forskningsorienterat och undervisningsorienterat.

Kontakta Maria om du önskar textunderlaget: maria.olson@hsd.su.se