Välkommen till religionsdidaktiska mötesplatsen för lärare, lärarutbildare och forskare!

Religionsdidaktiska gruppen vid HSD inbjuder nu till en andra sammankomst, denna gång med temat: Konstruktiv religionskritik.

Om temat

Hur kan man ta upp religionskritiska argument och ståndpunkter i undervisning i religionskunskap? Och vad är det för slags kritiska perspektiv på religion som är viktiga att lyfta till analys, samtal och diskussion tillsammans med elever? Begreppet religionskritik förstås nog ofta som syftande på en extern kritik mot religion, det vill säga en kritik som formuleras utanför religiösa kontexter. Men det är viktigt att komma ihåg att kritiska diskussioner alltid har förts bland dem som finner en tillhörighet i en religiös gemenskap eller tradition.

Meningarna om hur trossatser kan och bör tolkas går isär bland människor som identifierar sin hemvist i en och samma religion, och frågor om vem eller vilka som ska äga tolkningsföreträde uppkommer. Detsamma gäller skillnader i hur etiska och existentiella frågor formuleras och besvaras, och inte sällan ställs anspråk på vad som kan anses ”rätt” och ”gott” emot varandra. Det är i religionskunskapen viktigt att spegla den ofta dynamiska kritiska diskussion som förs i religioner och religiösa traditioner. En sådan spegling ligger inte bara i linje med den skrivning om att ”varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle” ska uppmärksammas i undervisningen, vilken återfinns i grundskolans kursplan. Den kan också ge underlag för en bredare förståelse för hur samtal om tro, etik och existens förs i religiösa kontexter mellan människor som delar tillhörighet men utan att vara reservationslöst eniga i allt.

Medverkande i inspelade föreläsningar är professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet, kyrkosekreterare Cristina Grenholm, Svenska kyrkan, och universitetslektor Malin Löfstedt, Uppsala universitet.

Sprid gärna Inbjudan PDF (226 Kb) (som kan skrivas ut) till kolleger!

 

Om Religionsdidaktisk mötesplats

Vi arrangerar Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/ pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika institutioner runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform skapas för att utveckla levande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.

Anmälan och information

Relgionskunskapslärare från alla stadier är välkomna.

Ingen avgift tas ut för deltagande, men anmälan krävs senast 1 februari till: Thérèse Britton: therese.britton@hsd.su.se

Vi återkommer med lokal när det närmar sig.

Läs gärna om oss på vår hemsida: religionsdidaktik