Rektor har tilldelat 450 000 kr till projektet Kvalitetsutveckling av undervisning för hållbar utveckling på lärarutbildningens olika program (2019–2020).

Pernilla Andersson, Cecilia Lundholm och Lotta Jankell (HSD) har varit med och utarbetat projektidén och ingår i projektet tillsammans med BUV, IPD, ISD och MND. Projektledare är Michael Håkansson, Institutionen för pedagogik och didaktik.

I projektets första fas görs en genomlysning av universitetets lärarutbildningar för att identifiera om och hur undervisning för hållbar utveckling tas upp med fokus på ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska moment (i kursplaner, kurslitteratur och examinationsuppgifter). En inventering av ämnesdidaktisk kompetens bland forskare och universitetslärare inom hållbar utveckling görs också.

I fas två används resultaten från genomlysningen för att föreslå strategier i syfte att utveckla kvalitén rörande ämnesdidaktiska moment som behandlar hållbar utveckling.