Interkulturell Religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter, red. Olof Franck & Peder Thalén.

I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella klassrummet?

Fyra av HSDs forskare bidrar med kapitel:

Caroline Gustavsson: Språkliga Redskap för en gränsöverskridande interkulturell religionsundervisning

Geir Skeie: Forskningen om interkulturell religionspedagogik

Jenny Berglund: Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet

Robert Jackson: English Religious Education and the Development of European Policy Documents
 

Boken närmar sig ämnet interkulturell religionsdidaktik ur en mängd synvinklar. Livfulla skildringar från mångkulturella klassrum varvas med mer teoretiskt resonerande kapitel som redogör för aktuell nordisk och europeisk forskning kring religionsundervisning präglad av mångfald. Faktorer som underlättar dialog och genuina möten i klassrummet presenteras utifrån konkreta exempel men ges också fördjupande analyser i flera kapitel. I boken tas även olika hinder upp, allt från otjänlig och missriktad begreppsbildning till förenklade synsätt, som står i vägen för realiserandet av de mångkulturella målen.?

Boken är den första i sitt slag i Sverige och vänder sig till blivande och redan verksamma lärare i religionskunskap.

Läs mer om boken: Interkulturell Religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter