"Our future depends on the state of our imaginations, and drama becomes more important as the world changes. Plays young people write, act in and watch are the blueprints of the world they will have to live in.” (David Davis, 2014)

När det demokratiska samhället utvecklas mot en framtid som kännetecknas av klimathot och ny informations- och bioteknologi hävdas ibland att det är “the four C”: “critical thinking, communication, collaboration, and creativity” som behövs, inte bara i utbildningssammanhang utan i samhället i stort.

Dramadidaktik ställer frågor kring ledarskap och skapandet av sociala rum och grupprocesser i en verksamhet som ytterst syftar till kritisk tänkande, kommunikativa och kreativa medborgare. Socialt samspel, människans fantasi och förmåga att agera, att gå in i och ut ur olika roller, att leva sig in i någon annans liv samt att skapa karaktärer och gemensamma berättelser, står i fokus.

Då drama ännu inte är ett ämne i grundskolan har dramadidaktik en bred ingång till didaktiska frågor inom hela utbildningssystemet, från förskola till högskola, och inkluderar lärande i frivilliga verksamheter som kulturskolan. Dramadidaktik har sina rötter i en reformpedagogisk, kritisk bildningstradition som erbjuder alternativ till vedertagna perspektiv på undervisning. Kunskap inom drama inkluderar tyst och praktiskt kunnande som bärs, produceras och gestaltas med hjälp av kroppen. Känslor tillåts spela en stor roll i producerandet av ny kunskap. Kunskapsprocessen kan beskrivas som utforskande (iterativ?) där målet med undervisningen formas gemensamt med deltagarna. Kunskapsmålen är med andra ord inte alltid formulerade på förhand vilket gör att de didaktiska överväganden en pedagog ställs inför kan skilja sig något åt från en mer läroplansbaserad undervisning.

Forskningsfältet gränsar till andra vetenskaper som filosofi, pedagogik sociologi och teatervetenskap samt utvecklings- och neuropsykologi, men har fokus på didaktiska frågor. Dramadidaktisk forskning använder metoder från humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap men tangerar även konstnärliga forskningsmetoder som arts-based research.