Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater, 180 hp

Programmet vilar på två innehållsområden för att ge studenter ämnesdidaktisk kompetens. Det ena ger bred kunskap om verksamhetens förutsättningar, och innefattar kurser om barns och ungas lärande och utveckling, barnkultur, demokrati, mångfald samt kulturinstitutionernas roll. Det andra ger ämnesdidaktik fördjupning med fokus på drama/teater. Inriktning mot drama och teater har två betydelser. Dels utgår vi från dramapedagogikens fyra perspektiv med drama som personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande, holistiskt lärande och konstnärligt gestaltande. Dels studeras drama som ett estetiskt ämne ur en hantverksdimension. Hur används estetiska dimensioner som rum, tid, relationer, roller, spänning för att gestalta en berättelse med medel som ljus, ljud, kostym, scenografi men också med gestaltarens egen kropp, röst och rörelse.

Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater, 60 hp handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper. Programmet ger fördjupad ämnesdidaktisk kompetens i drama och tillämpad teater för arbete med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt på deras fritid eller inom ramen för undervisning, t.ex. i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process. Programmet omfattar två års studier på halvfart vid Stockholms universitet. Programmets första del behandlar forskning om tillämpad teater, teaterns uttrycksmedel och ämnesdidaktiska perspektiv på tillämpad teater, samt vetenskaplighet och forskningsetik. Programmets andra del består av ett utvecklingsarbete i drama eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning i form av ett självständigt arbete.

Drama - didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge pedagoger grundläggande förmåga att använda drama som redskap för att utveckla lekkompetens hos barn som inte leker. Kursen innehåller såväl aktuell forskning kring lekens betydelse för barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling som praktiska övningar. Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring tillämpning av drama i olika situationer, i relation till aktuella styrdokument. I kursen behandlas:

- lekens betydelse ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

- drama som didaktiskt verktyg för att stimulera barns lek

- lekens förutsättningar på verksamhetsnivå

Drama som verktyg i undervisningen - processdrama, 7,5 hp

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext.