Företagsekonomididaktiken är nära kopplad till skolans företagsekonomiundervisning där ämnet ingår i gymnasieskolans Ekonomiprogram. På institutionen ges kurser i ämnesdidaktik med inriktning mot företagsekonomi inom ramen för den Kompletterande Pedagogiska Utbildningen (KPU). Denna undervisning tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: Varför?, Vad?, Hur? för Vem?, som tillsammans fångar det som kan kallas för ”didaktisk kompetens”. Varför-frågan handlar om olika perspektiv på ämnets legitimitet och roll i skolan, samt för den enskilde eleven. Vad-frågan handlar om olika aspekter av vad det innebär att kunna företagsekonomi. Hur-frågan handlar om hur undervisningen (utifrån specifika svar på Varför och Vad-frågan) kan organiseras. I detta ingår även frågor om bedömning och betygsättning. Frågan ”för Vem?” innebär en fördjupning av de övriga didaktiska frågorna i relation till enskilda elever eller elevgrupper. Inom ramen för didaktikkurserna i företagsekonomi behandlas också frågor kring undervisningsutveckling och hur detta kan aktualiseras genom en praktiknära forskning.

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten tillsammans med en lärare på skolan prövar och utvecklar sitt kunnande som lärare under längre perioder. Under VFU:n görs lektionsbesök, vilket skapar underlag för reflektion som behandlas i formativa samtal efter lektionen. Under detta trepartssamtal skapas tillfälle för studenten att tillsammans med handledare på skolan och lärarutbildare diskutera relevanta och företagsekonomididaktiska frågor och utveckla didaktisk kompetens. Utöver VFU-perioderna är våra lärarutbildningsprogram campusbaserade och bygger på studenternas aktiva deltagande under föreläsningar, studiebesök och seminarier.

Självständiga arbeten i företagsekonomididaktik
Vid HSD avslutar studenterna sina studier med att skriva ett självständigt arbete i företagsekonomididaktik på avancerad nivå. De forskningsområden som behandlas i arbetena rör sig inom ett brett spektra inom ramen för det ekonomididaktiska fältet. Några av de självständiga arbeten i företagsekonomididaktik som skrivits på institutionen har handlat om;

Ekonomilärares syn på användningen av digitala hjälpmedel
Värdegrundsfrågor i företagsekonomiundervisning
Hur kollegialt lärande kan bidra till utveckling av företagsekonomiundervisning
Kalkylering som särskild utmaning för elevers lärande
Analyser av läromedel med fokus på ledarskap, genus och hållbar utveckling