Religionsdidaktik är av tradition nära kopplad till skolans religionskunskapsundervisning. På HSD undervisas religionsdidaktik främst inom ramen för lärarutbildning.

Religionskunskap är ett obligatoriskt ämne i svensk grundskola och gymnasium. Religionskunskapslärare ställs ständigt inför spännande utmaningar i uppdraget att undervisa. Centralt i en religionsdidaktisk kompetens är att kunna förstå och hantera religionsrelaterade fenomen, och att ha förmågan att träna andra i detsamma. Med intellektuella redskap, från olika vetenskapliga discipliner i kombination med reflektion kring kunskapssyn och ämnessyn, förbereder vi lärarstudenter att kunna göra genomtänkta val i undervisningssituationen och det långsiktiga planeringsarbetet.

Inom ramen för religionsdidaktisk utbildning bidrar vår undervisning till att utveckla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Kompetensen är bland annat av betydelse i och med den svenska modellen, där elever med olika bakgrund finns i klassrummet, både elever som finns och inte finns representerade i kurs- och ämnesplaner eller läromedel för religionskunskap. Detta väcker flera religionsdidaktiska frågor.

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten tillsammans med en lärare på skolan prövar och utvecklar sina kunskaper under längre perioder. Under VFU:n görs lektionsbesök, vilket skapar underlag för reflektion. Under trepartssamtal skapas tillfälle för studenten att tillsammans med handledare på skolan och lärarutbildare diskutera religionsdidaktiskt intressanta frågor och utveckla religionsdidaktisk kompetens. Utöver VFU-perioderna är våra lärarutbildningsprogram campusbaserade och bygger på studenternas aktiva deltagande under föreläsningar, studiebesök och seminarier.

Självständiga arbeten i religionsdidaktik
Vid HSD kan studenten skriva självständigt arbete i religionsdidaktik på såväl grund- som avancerad nivå. Genom uppsatsskrivandet bidrar studenten till det religionsdidaktiska fältet och får en möjlighet att förstå detsamma bättre.