Samhällskunskapsdidaktik

Det demokratiska samhället stärks av kunniga, deltagande och engagerade medborgare. I skolans värld har samhällskunskap varit ett viktigt skolämne sedan 1960-talet i att utbilda kommande generationer i politiska, sociala och ekonomiska frågor. Det handlar inte minst om att försöka förstå och analysera förändringar i en globaliserad värld och handskas med de stora och komplexa utmaningar som våra samhällen står inför. Samhällskunskapsämnet fyller också en viktig roll i att erbjuda arenor för diskussion kring normativa frågor som följer på ökad kunskap om samhället.

Samhällskunskapsdidaktik som forskningsfält spänner över alla de didaktiska grundfrågorna och intresserar sig för frågor om samhällskunskapsämnets beskaffenhet, dess legitimitet och samhällsfunktion samt hur ämnet kan läras och undervisas. Samhällskunskapsdidaktik innefattar också ett ämneskritiskt och samhällskritiskt element, inte minst i att kritiskt granska hur selektiva val och ämnestraditioner riskerar att institutionaliseras i skolan. Samhällskunskapsdidaktik är också praxisnära eftersom mycket forskning utgår från den praktiska ämnesdidaktiska verksamheten. Flera studier bedrivs i samverkan med lärare på skolor i olika stadier.

Samhällskunskapsdidaktisk forskning
Samhällskunskapsdidaktisk undervising