Avhandlingen tar avstamp i barns obetydliga inflytande när det gäller konventionellt iscensatta musikaktiviteter i förskolan och utforskar därför olika aspekter av en alternativ musikpraktik i en svensk förskola. Avsikten var att se om, och i så fall hur, andra konstruktioner av ’förskolemusikämnet’ möjligtvis kan bidra till barns delaktighet och inflytande.

I tre studier (en licentiatuppsats i monografiform, samt två artiklar) undersöktes hur 1-3 åriga barn och deras musikpedagoger i olika dimensioner förhandlar fram en lokal didaktisk identitet i ’förskolemusikämnet’. Med hjälp av videoetnografi och multimodal mikroanalys undersöktes i studie 1 hur barnen och pedagogerna samkonstruerar en sådan didaktisk identitet i face-to-face interaktion. I Studie 2 undersöktes hur musikpedagogerna konstruerar kategorierna barn och musik i en gruppintervju. Med hjälp av kritisk diskursteori, teorier från barndomssociologi och musikvetenskap analyserades hur diskursiva föreställningar om dessa kategorier samverkar och får konsekvenser för pedagogens didaktiska beslut och därmed barns delaktighet i musik på förskola. I den tredje studien utforskas det empiriska materialet som helhet utifrån ett politiskt och filosofiskt perspektiv inom ramen för medborgarskapande.

Studien ställer frågor kring om detta specifika sätt att iscensätta musik på kan förstås som skapandet av en offentlig sfär, där barn ses som legitima medborgare här och nu.

ISBN: 978-91-7649-517-9