Foto: Malin Tväråna
Foto: Malin Tväråna

Malin Tväråna, doktorand i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid HSD, fortsätter vidare med temat för licentiatavhandingen. Licentitatavhandlingen i didaktik med inriktning mot samhällskunskap har titeln "Rikare resonemang om rättvisa - vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?" och lades fram vid Forskarskolan för Learning Study år 2014.

I studien användes fenomenografi och innehållsorienterad samtalsanalys för att undersöka material från tre learning study kring lärandeobjektet att kunna resonera om rättvisa i samhällskunskapsundervisning på gymnasienivå. I studien undersöktes gymnasielevers uppfattningar av rättvisa och hur undervisning som möjliggör för eleverna att utveckla förmågan att resonera kritiskt granskande kring rättvisa kunde utvecklas.

Licentiatavhandlingen finns att läsa i sin helhet här: licentitatavhandling.

Läs mer om Malin Tvärånas forskning: profilsida.