Vidare visar artikeln att förmågan att memorera och recitera koranen utgör ett dolt kapital för dessa barn och ungdomar då denna förmåga värderas mycket högt i många muslimska sammanhang, men snarare ses som problematisk i ett svenskt skolsammanhang. Läs hela artikeln Liturgical literacy as hidden capital: Experiences from Qur'an education in Sweden här.