Avhandlingen handlar om innehållet i grundskolans teknikämne och vilka tekniska kunskaper som eleverna i de tidiga skolåren skall utveckla i ämnet. Syftet är att ge ett bidrag till lärares professionella kunskapsbas för teknikundervisning i dessa år.

Den praxisutvecklande forskningsansatsen Learning study har använts för att utveckla och beskriva elevers teknikkunnande i förhållande till några specifika lärandeobjekt med fokus på att kunna värdera respektive konstruera tekniska lösningar. En utgångspunkt är att teknikkunnande är grundat i têche och representerar tekniska kunskapstraditioner som karaktäriseras av särskilda sätt att utveckla kunskap. Genom fenomenografisk analys av det empiriska materialet som huvudsakligen bestått av videofilmade handlingar har olika mer eller mindre komplexa kunnanden i förhållande till de specifika lärandeobjekten identifierats. Även aspekter som elever behöver urskilja för att utveckla kunnandet har identifierats.

ISBN: 978-91-7649-211-6