Studien genomfördes inom ramen för projektet Klimatet som utmaning – Lösningar bland studenter i juridik, ekonomi och statsvetenskap med fokus på samhällsvetenskaplig kunskap i relation till natur och miljöproblem som klimatförändringar. I denna delstudie Potential conflicts between ownership rights and environmental protection: Swedish undergraduate students’ views  lyftes särskilt juridiska aspekter och vi undrade hur studenter som går första terminen på universitet ser på äganderätt – leder det till konflikter när det gäller bevarande och skydd av natur?


Studenter fick svara skriftligt på frågan ’Finns det en konflikt mellan äganderätt och miljöskydd? Om ja, vänligen beskriv en sådan konflikt’. Detta gjordes vid två tillfällen – i början och slutet av första terminen – med studenter i juridik, ekonomi och statsvetenskap. Totalt 747 svar analyserades och en majoritet av studenterna svarade ’ja’ på frågan och anger nästan uteslutande ägande i termer av privat ägande – och därmed inte annan typ av ägande som t ex statligt. Majoritet av studenterna beskrev också att det finns en konflikt där land (ofta skog) är den ’förlorande parten’. Vidare visar studien på intressanta resultat rörande förändringar i uppfattningars efter en termin. Studenter i ekonomi såg i högre grad naturen som den förlorande parten (från 32 till 37 %). Den uppfattningen minskade istället bland studenter i juridik (från 36 till 22 %) och statsvetenskap (47 to 36 %).


Resultaten är av relevans för miljöundervisning och lyfter fram en tydlig bild av studenternas uppfattningar som lärare kan beakta, bemöta och problematisera. Resultaten har därmed relevans för miljöundervisning som fokuserar på samhället och dess relation till natur och lösningar. I och med att olika institutioner och aktörer adresseras kan äganderätt och dess konsekvenser lyftas med fokus på lagstiftning och juridik. Framtida forskning kan bidra till hur undervisning om ägande, lagstiftning och särskilt juridiken som institution och dess roll, kan utvecklas och utformas för att främja lärande särskilt inom miljöundervisningens område.  

Läs mer om professor Cecilia Lundholm här.