Undersökningen genomfördes i två delar, en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Resultatet presenteras i två rapporter som återger drama- och teaterämnets bakgrund och kartlägger dess förekomst inom kulturskolan, liksom drama- och teaterpedagogernas förutsättningar, utmaningar och arbetssätt.

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv

Enkätundersökningen

Av Kerstin Grip, Sofia Cedervall, Eva Österlind
Stockholms universitet

Slutsatser från enkätundersökningen är att det råder ett behov av fortbildning för pedagogerna, det behövs kollegial utveckling av ämnet drama/teater och en förbättring av förutsättningarna för ämnet i kulturskolan.

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. Enkätundersökningen. (7957 Kb) .

Appendix: enkätfrågor (514 Kb)

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv
Intervjuundersökningen

Av Anneli Einarsson
Malmö Universitet

Slutsatser från rapporten är bland annat att drama- och teaterpedagoger på kulturskola har stor frihet att lägga upp sitt arbete, men att arbetsbördan ökar med stora grupper och deltagare som har skiftande behov. Barn och unga vill vara delaktiga och uttrycker sina önskemål och synpunkter, men det finns ibland en otålighet och svårigheter för dem att arbeta koncentrerat och uthålligt. Det är vanligt att fortsätta att delta i teatergrupper under flera år, det upplevs som ett frirum och fyller många olika behov. Vissa deltagare har bestämt sig när de börjar på kulturskola; ”jag ska bli skådespelare”.

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. Intervjuundersökningen (408 Kb) .

En sammanställning av de två rapporterna kommer inom kort.