Grundläggande behörighet är ett förkunskapskrav som krävs för all högskoleutbildning, både för grund- och avancerad nivå. Ett slags minimikrav för att kunna klara av studierna.

Du som har utbildning från något annat land än Sverige, läs mer under Utländsk gymnasieutbildning om grundläggande behörighet.

Till en del utbildningar krävs ytterligare förkunskaper och det kallas för särskild behörighet. Kravet på särskild behörighet kan se olika ut beroende på vilken utbildning det gäller.

Förkunskapskraven finner du i kursplanen som du hittar på din kurshemsida eller via Stockholms universitets webbkatalog.

Om du saknar den formella behörigheten kan du ansöka om undantag från förkunskapskrav. Här hittar du blanketten.  Ansökan om undantag från behörighetskrav (409 Kb)

Obs! Vänligen skicka in ansökan per e-post till registrator@hsd.su.se.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen/programmet startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt i mån av tid.

Om du istället för undantag från förkunskapskraven vill åberopa behörighet genom att du förvärvat likvärdiga kunskaper på annat sätt (exempelvis genom att du en längre tid arbetat inom det fält som kursen behandlar) hänvisar vi till den information som finns på Antagning.se om ansökan om prövning av reell kompetens.

Undantag från förkunskapskrav till kurs inom program

För att kunna bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven. Om du inte uppfyller kraven kan du ansöka om undantag från förkunskapskrav. 

Du som är registrerad på ett program kan ansöka om undantag för kurser inom programmet. Du kan bara ansöka om undantag för en kurs i taget. Ett beviljat undantag gäller enbart den termin som du har sökt. 

Undantag från förkunskapskrav beviljas i undantagsfall vid särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara sjukdom, dödsfall i familjen, ändrade familjeförhållanden eller liknande som förhindrat att sökande kunnat ta alla poäng som krävs. Vid ansökan görs en bedömning om möjligheten att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll utan förkunskapskraven. 

Även om du får undantag är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla förkunskapskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen.